Norsk musikkråds normer og anbefalinger

07.03.2017 00:27 Skrevet av Jon G. Olsen

Norsk musikkråd reviderer hvert år sin "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler". Du kan laste ned siste versjon fra denne siden. "De nye normene gjør det det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Den tidligere normen tok for seg konsertlokaler, og ble noe misforstått når det gjeldt pvelokaler. Den nye normen er den samme som tidligere for konsertlokaler men er utvidet og tydeligere når detgjelder øvslokaler, spesielt for lydsvake og lydsterke akustiske grupper, dvs kor, korps etc.

Volum viktigst

Både kor og korps trenger tilstrekkeig volum for å kunne fungere godt. Uansett hvordan de øvrige parametrene er hjelepr det ikke hvis det er for lite volum. "Det er like ille å spille korps som å spille håndball i et klasserom" - dette sier nor om hvo viktig det er med både gulvplass og takhøyde.

Normen tydeliggjør at for kor gjelder minimum 20 m3 pr sanger, minst 600 m3. For korps gjelder minimum 25 m2 pr musikant, minst 750 m3. Minimum takhøyde er 5,5 meter fo rbegge typer musikkgruppe.

Etterklang også viktig

Det er viktig med hensiktsmessig etterklang - denne kan gjerne være noe kortere for øvelokaler enn for konsertlokaler - normen angir 0,2-0,4 sekunder kortere etterklangtid for øverom.

Bassfaktor som gir god balanse i rommet

Kravet til forholdet mellom etterklang i bassområdet og mellomtone/diskent er det tredje hovedparameteret som fokuseres i noemen - bassfaktoren skal for akustisk musikk være minst 1,3.

Få lokaler er egnet

Etter å ha målt over 200 lokaler so musikklivet bruker i dag er det en klar tendens ti lat svært få lokaler er egnet ti den bruk de faktisk har. Spesielt kor og korps lider under dårlige øveforhold og mange øver seg faktisk dårligere i lite egnede lokaler. Noen ganger vil det være kostnart å gjøre noe med dette, mens andre ganger er ikke kostnadene så store. Men altså uansett: Er lokaet for lite er det ikke noe som kan gjøres.