Fond for lyd og bilde

01.03.2017 11:18 Skrevet av bandORG

Til fremme av produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.

Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Hoveddelen av fondet er satt av til projektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

I søknadsbehandlingen blir søknader som retter seg mot barne- og ungdomskultur og kulturelt mangfold særlig prioritert. Tilskudd til prosjekter for barn og unge utgjorde kr 3 364 500, dvs. 11,4 % av det totale tildelingsbeløpet i 2011. Tilskudd til prosjekter som rettet seg mot kulturelt mangfold utgjorde kr 1 571 000, det vil si 4,9 %.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

  • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
  • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
  • Støtten skal være prosjektorientert
  • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
  • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART