Nyheter  Tirsdag 1. mars 2016

Akershus musikkråd + Akershus fylkeskommune = sant

Akershus fylkeskommune inngikk 22. april formell partnerskapsavtale med Akershus musikkråd. Avtalen bekrefter det gode samarbeidet mellom partene og sikrer en videreutvikling av samarbeidet de kommende 4 år. "Vi er veldig fornøyd med avtalen, den legger et godt grunnlag for videre utvikling på musikkområdet i Akershus", sier styreleder Bjørn Hansen i en kommentar til avtalen.

Bjorn Hansen Signerer Partnerskapsavtale

Avtalen fastsetter at begge parter har felles mål i å forbedre rammevilkårene for de frivillige musikkorganisasjonene i Akersuhs.

Den legger videre opp til et fast samarbeid for gjensidig informasjon og innsikt i saker av interesse for den annen part - blant annet med jevnlige dialogmøter for å forbedre og videreutvikle samarbeidet.

Avtalen fastsetter også at Akershus musikkråd skal arrangere Ungdommens kulturmønstring (UKM) og institusjonskonserter i Akershus i avtaleperioden, som varer ut 2018. Videre sier avtalen at musikkrådet skal kunne veilede og bistå huseiere, kommuner, fylkeskommunen og andre når det gjelder akustikk og kvalitet i musikklokalene i fylket.

Nyttig vedlegg

Akershus musikkråd har også fått med et nyttig vedlegg til avtalen, der fylkeskommunen anerkjenner musikkrådet som rådsorgan og paraplyorganisasjon for musikklivet i fylket - og anerkjenner også musikkrådets funksjon som musikkfaglig kompetansesenter. Det felles ønsket om at "Akershus skal være et godt fylke å bo i for musikkinteresserte" er også en formulering musikkråde et meget tilfreds med.

Vedlegget konkretiserer også musikkrådets funksjon overfor alle de 34 medlemsorganisasjonene - som alle er tatt med i vedlegget. Dette gjelder både organisasjonene med egne organisasjonsledd i Akershus og de organisasjonene som ikke har egne regionale ledd men har medlemslag i Akershus.

"For musikkrådet var det viktig å synliggjøre alle medlemsorganisasjonene", sier styreleder Bjørn Hansen. "Dette viser bredden i det frivillige musikklivet vi representerer og arbeider for i fylket - i tillegg til at vi også hjelper uorganiserte lokale grupper, kommuner og andre musikkinteresserte som kontakter oss", sier han.