Fylkeskommunalt tilskudd til regionale frivillige musikkkorganisasjoner

01.03.2017 11:18 Skrevet av

Akershus fylkeskommune støtter regionalledd av frivillige musikkorganisasjoner i Akershus, slik at mangfoldet i fylkets organisasjonsliv opprettholdes og utvikles. Regionalledd er i denne sammenheng organisasjonsledd mellom lokallag og sentralt nivå i organisasjonene.

Midlene fordeles ut fra en helhetsvurdering av aktivitet foregående år, planer og budsjetter for søknadsåret. Organisasjonens størrelse og regionale aktivitet overfor barn og unge teller også med i vurderingen. Det er Akershus musikkråd som på vegne av Akershus fylkeskommune fordeler tilskuddet til musikkorganisasjonene.

Hvem kan søke

Frivillige regionale musikkorganisasjoner med flere lokale musikklag i Akershus som underledd eller medlemmer kan søke. For å prioritere utviklingen av og samspillet mellom det regionale organisasjonslivet i Akershus prioriteres organisasjoner som kun dekker Akershus. Organisasjoner som omfatter flere fylker (f.eks. Akershus/Oslo/Østfold) tildeles kun støtte til konkrete tiltak som omfatter lag og deltakere fra Akershus.

Søknads- og tildelingskriterier

Tildeling skjer ut fra en helhetsvurdering av den enkelte søker, og ut fra den samlede søkermassen. Midlene fordeles ut fra en helhetsvurdering av aktivitet foregående år, planer og budsjetter for søknadsåret. Organisasjonens størrelse og regionale aktivitet overfor barn og unge teller også med i vurderingen.

Midlene fordeles som driftstilskudd, tilskudd til konkrete tiltak og tilskudd til lønnet hjelp i organisasjonene.

Søknadsskjema

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som kan lastes ned her.

Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal ligge

  1. Oversikt over medlemslag, med tilhørende adresse, kommunetilhørighet og antall medlemmer, hvis mulig spesifisert over/under 26 år.
  2. Den siste årsmøtevedtatte årsmelding med regnskap (tilskudd fra fylkeskommunen skal være spesifisert i regnskapet). Søker som har mottatt tilskudd til konkrete tiltak forrige år skal vedlegge oversikt over fordeling av denne, samt enkle prosjektregnskap der fylkestilskuddet framgår.
  3. Budsjett for inneværende år – herunder enkelt prosjektbudsjett for de konkrete tiltak organisasjonen planlegger.
  4. Søknader fra eventuelle regionale lag og representasjonslag i organisasjonen – inngår som konkret tiltak.
  5. Eventuelle andre vedlegg.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Behandling av søknaden

Søknader som sendes inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Behandlingen skjer i Akershus musikkråd, i to trinn. I første trinn vurderes søkerne og hvilke søkere som kan tildeles støtte. Hovedprinsipper samt prioriteringssignaler for fordelingen vedtas også. Annet trinn omfatter selve kronetildelingen, og vedtas på et seinere møte.

Midlene fordeles som driftstilskudd, tilskudd til konkrete tiltak og tilskudd til lønnet hjelp i organisasjonene.

Avsluttende behandling skjer senest i månedsskiftet mai/juni. Deretter sendes tilsagnsbrev/svarbrev til søkerne. Utbetaling av tilskuddet skjer 3 uker etter at svarbrev er sendt søkerne, dvs innen 1. juli i søkeåret.

Rapportering

Rapportering for mottatt tilskudd skjer sammen med innsending av søknad for neste år, dvs innen 1. mars. Dersom organisasjonen har årsmøte etter denne dato kan rapporteringen etter avtale med Akershus musikkråd ettersendes fram til 1. juni. Rapporteringen skjer gjennom innsending av årsmelding/regnskap, samt enkel regnskapsoppsett for bruk av tilskudd til konkrete tiltak.

Klageadgang

Avslag og vedtak om fordeling av støtte kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§28 flg. Klagen sendes Akershus musikkråd innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram, jfr forvaltningsloven §29. Dersom styret i Akershus musikkråd ikke treffer ny avgjørelse, kan klager sende saken til Akershus fylkeskommunes klagenemnd for behandling.

Nærmere opplysninger

For nærmere opplysninger, kontakt Akershus musikkråd,Trondheimsveien 50E, 2007 Kjeller.
Tlf 634 81 53 65, akershus@musikk.no.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema tilskudd til regionale frivillige musikkorganisasjoner i Akershus
(_retningslinjerfylkestilskuddmusikkorganisasjonene_skjema.pdf, 442kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART