Vedtekter Asker musikkråd


Asker musikkråd er partipolitisk nøytralt, men vil utøve musikkpolitisk arbeid i kommunen og fylket i samarbeid med Norsk musikkråd.

§ 1 Formål

Asker musikkråd skal arbeide for å fremme musikklivet i kommunen ved å:
- tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings- og studievirksomheten i musikk,
- utvikle kontakt og samarbeide innen det lokale musikklivet,
- være et musikkpolitisk og kulturpolitisk interesseorgan.

§ 2 Medlemskap

Musikkorganisasjoner som har sitt virke innen Asker kommune har rett til medlemskap. Medlemskap gis etter skriftlig henvendelse fra den enkelte forening.

Medlemmer av Asker musikkråd plikter å sende inn revidert regnskap, årsberetning og oversikt over styret for hvert år (årsmøtereferat).

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig innen l .juli året før medlemskapet opphører.

§ 3 Organisasjon

Asker musikkråd er et lokalt organisasjonsledd av Akershus musikkråd, tilsluttet Norsk musikkråd, med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon innen de rammer som er gitt av Norsk musikkråd.

Asker musikkråd prioriterer oppgaver innen kommunen og gjennomførere tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av Norsk musikkråd og de til enhver tid gjeldende forskrifter for voksenopplæring.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte er rådets høyeste myndighet.

Årsmøtet avholdes hvert år i februar
A Representasjon - rettigheter

På årsmøtet møter:
- to representanter fra hver medlemsorganisasjon
- styret og komiteer valgt av årsmøtet
- representant fra Akershus musikkråd kan møte med tale- og forslagsrett

Styret kan invitere gjester/observatører.

Hver representant fra medlemsorganisasjonene har en stemme og kan kun representere en organisasjon.

Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding.

B. Innkalling
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 6 uker før årsmøtet holdes.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet.

Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest 14 dager før årsmøtet.

C Dagsorden for årsmøtet:
Årsmøtet skal:
1. Registrere stemmeberettigede representanter
2. Godkjenne møteinnkallelse og saksliste
3. Velge dirigent og referent
4. Velge to protokollunderskrivere
5. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
6. Behandle årsmelding
7. Behandle revidert regnskap
8. Fastsette kontingent for Asker musikkråd
9. Behandle styrets forslag til handlingsplan
10. Behandle budsjett
11. Behandle innkomne saker som er oppført i sakslisten
12. Velge:
Leder velges særskilt for ett år
Kasserer - velges for 2 år
Sekretær - velges for 2 år
2 styremedlemmer – velges for to år
2 varamedlemmer til styret – velges for ett år
2 medlemmer med ett varamedlem til valgkomitè
2 revisorer – velges for to år

Personer som velges til tillitsverv i musikkrådet må ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon.

Styret konstituerer seg på første møte.

Funksjonstiden for lederen er 1 år, mens resten av styret har en funksjonstid på 2 år, i slik turnus at sekretær og ett styremedlem velges for det ene åra4¨ kasserer og ett styremedlem velges det neste året. Det skal dessuten velges 2 revisorer med 2 års funksjonstid (en velges for hvert år). Videre skal det velges en valgkomitè på 2 medlemmer pluss varamann på samme måte som valg av revisor.

Alle saker, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

D Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller med minst en måneds varsel - til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det, eller det foreligger enstemmig vedtak i styret.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 Styret

Styret skal;

- Virke som bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og Asker kommune og ivareta medlemsorganisasjonenes interesser overfor de bevilgende myndigheter
- Fordele/formidle oppdrag av musikalsk art til korps, kor, orkestre o.l.
- Arbeide for å sikre at Asker kommunale musikk- og kulturskole kan dekke alle former for musikalsk opplæring, herunder formidling av instruktørstøtte
- samarbeide med de øvrige kulturorganisasjonene i Asker, blant annet med tanke på å sikre de musikalske organisasjonenes rettigheter og plass i kulturbildet.
- Forvalte Asker Sang- og Musikkfond i henhold til fondets statutter.
- Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
- Utnevne representant til å delta på Akershus musikkråd’s årsmøte


§ 6 Medlemsmøte

Styret kan innkalle medlemsorganisasjonene til møte minst en gang pr. år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 7 Endringer i vedtekter

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall. Endringer i vedtektene skal fremlegges for Akershus musikkråd for endelige godkjenning.

§ 8 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Asker musikkråd må behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt Akershus musikkråd og alle medlemsorganisasjonene minst fire måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves ¾ flertall. Vedtak om oppløsning skal fremlegges for Akershus musikkråd.

Rådets midler overlates Akershus musikkråd. Forvaltningen av Asker Sang og Musikkfond skal ved en eventuell oppløsning av Asker musikkråd forvaltes av Asker Kommune, Kulturetaten.

Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Asker musikkråd den 22.september 1999.

Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA