27 mill. meir til studieforbunda

Regjeringa gjer framlegg om å auka løyvinga til studieforbunda med 27 millionar i revidert nasjonalbudsjett. Auken kjem etter fleire år med nedgang. - Studieforbunda gjer ein viktig og verdifull jobb for å auka kompetansen i samfunnet. Det er difor heilt naudsynt å leggja om den politikken den førre regjeringa stod for, seier kunnskapsminister Øystein Djupedal.


I proposisjonen står det at "Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 27 mill. kroner for å dempe uheldige virkninger av reduksjonen i statstilskuddet og for å gi studieforbundene og medlemsorganisasjonene tid til omstilling. Kunnskapsdepartementet vil videre vurdere mulighetene for å foreta endringer i ordningen som kan forenkle rapporteringen og redusere de administrative utgiftene for mottakerne, eventuelt kombinert med en målretting av tilskuddet mot bestemte grupper. I samarbeid med SSB og Vox vil departementet også videreutvikle statistikkverktøyet for å bedre grunnlaget for å vurdere resultatene av tilskuddsordningen."

Det er førebels ikkje klart kva dette kan få for konsekvensar for studieforbunda.

Lenkje til heile St.prp. 66 (pdf)

musikk.no


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART