Kulturloven endelig på plass

Dette er en stor dag for det lokale kulturlivet, sier Norsk musikkråds daglige leder Morten Hagevik i en uttalelse, etter at den nye kulturloven trådte i kraft 1. august. Under en pressekonferanse i Lillestrøm onsdag la kulturministeren frem loven, og han vektla viktigheten av at landet nå har fått en egen kulturlov.


Norsk musikkråd har vært en av pådriverne for å få kultuloven på plass og med den gjennomføres et viktig punkt i Soria Moria-erklæringen. Der er det slått fast at "Regjeringen vil innføre en enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet".

Kulturloven er enkel, uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet i staten, fylkeskommuner og kommuner. Loven gir stort rom for lokalt selvstyre. Den slår imidlertid fast at fylkeskommunen og kommunen skal sørge for økonomiske eller organisatoriske virkemidler som fremmer et bredt spekter av kulturvirksomhet lokalt og regionalt.

- Med kulturloven og en romsligere kommuneøkonomi som utgangspunkt, forventer vi nå at stadig flere kommuner og fylkeskommuner vil gi bedre økonomiske rammevilkår for kulturlivet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Et overveldende flertall av de 160 høringsinstansene som uttalte seg om lovutkastet, støtter innføringen av en kulturlov, og de gir sin tilslutning til de prinsippene som kommer til uttrykk i lovteksten. Kulturloven ble også vedtatt med et bredt flertall i Stortinget.

Hensikten med en generell kulturlov er:

  • å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde
  • å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet
  • å sikre at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk
  • å sikre et mangfold av kulturaktiviteter
  • å sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

Kulturloven finner du her.

Morten Hagevik takker Trond Giske for den nye kulturloven.

musikk.no


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART