Kulturloven vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok fredag 15. juni den nye kulturloven. Loven fastsetter offentlige myndigheters ansvar for kulturen, bl.a. at det offentlige; kommuner, fylkeskommuner og staten, har et ansvar for å tilby befolkningen kulturopp-levelser og mulighet for å delta i kulturlivet.Fra departementets pressemelding:
"Odelstinget vedtok i dag regjeringens forslag til kulturlov. Dermed er en sentral del av Kulturløftet oppfylt.

Ot.prp. nr. 50 (2006-2007), Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), ble vedtatt i Odelstinget i dag. Dermed blir det lovfestet at offentlige myndigheter i stat, fylkeskommune og kommune har et ansvar for å tilby befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud.

- Jeg er glad for at et bredt flertall slutter seg til regjeringens forslag til kulturlov, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. - Med kulturloven og en romsligere kommuneøkonomi som utgangspunkt, forventer vi nå at stadig flere kommuner og fylkeskommuner vil gi bedre økonomiske rammevilkår for kulturlivet.

Den generelle kulturloven skal:

  • uttrykke offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet
  • være enkel og generell '
  • synliggjøre og understreke den viktige rollen kulturen har i samfunnet
  • gi kulturfeltet tyngde og status, uten å regulere det i detalj
  • sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet
  • sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud."

Se selve lovteksten

Jon G. Olsen - admin


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART