Lykkefredag den trettende

Tove Karoline Knutsen
Foto: Stortinget
Norsk musikkråd er svært glad for at Stortingets familie- og kulturkomité støtter opp om Stortingsmeldingen om rytmisk musikk. - Førstkommende fredag legger alle partier på Stortinget grunnlaget for en økt kvalitet i det offentliges forhold til hele musikklivet, sier Terje Adde. Kilde: musikk.noSaksordfører Tove Karoline Knudsen legger frem komiteens innstilling i Stortinget førstkommende fredag, den 13. juni. Og det er bred enighet i komiteen om hovedlinjene i Stortingsmeldingen. Styreleder Terje Adde peker på fire områder som er spesielt viktige, og hvor komiteen understreker at det er viktig å se helheten i det rytmiske musikkfeltet at Norsk kulturråd forvalter de største ordningene, men at organisasjoner som Norsk musikkråd også får et driftsansvar for ulike tilskudd at gode opplæringsarenaer har stor betydning at man i driften av den nye Utstyrsordningen skal benytte kompetanse som ligger i Norsk musikkråd og Norgesnettet.

Terje Adde mener at musikkfeltet også må merke seg at stortingskomiteen mener at det er viktig å spre beslutninger og skjønnsutøvelse, noe som har vært svært viktig for medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd.

Komiteen referer for øvrig til stortingsmeldingen og det departementet sier om driftsstøtte til de landsomfattende musikkorganisasjonene via Norsk musikkråd. Komiteen siterer også stortingsmeldingen på punktet om oppbygging av et kompetansemiljø for lokaler til musikkformål innenfor Norsk musikkråd


Flere faste stillinger

Flertallet i komiteen (alle unntatt Fremskrittspartiet) mener at det er for få musikere innen rytmisk sjanger som er tilsatt i faste stillinger, til tross for at mange utøvere holder høyt nivå og har høyere utdanning. Flertallet peker også på betydningen av gode opplæringsarenaer, tradisjonsbaserte opplæringsmåter og kulturskolens virksomhet.

Det er også verd å merke seg at Fremskrittspartiets representanter mener at tilskuddet til feltet først og fremst skal komme fra Vederlagsordningene, og ikke fra staten. Men de er begeistret for det frivillige feltet og sier bl.a. at det "altfor liten grad i meldingen legges vekt på frivillige lag og organisasjoner, og amatørvirksomhet. Det er her fundamentet legges for at Norge har en stor skare av rytmiske utøvere, og den innsatsen frivillige, organisasjoner og amatørtiltak gjør innenfor feltet er av svært viktig karakter."


Her kan du lese utklipp fra innstillingen:


OM OPPLÆRINGSARENAER:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil også peke på betydningen av gode opplæringsarenaer for den rytmiske musikken; tradisjonsbaserte opplæringsmåter, kulturskolenes virksomhet og - etter hvert - utdanning gjennom akademiske institusjoner. Meldingen framholder at det er viktig å se helheten i det rytmiske musikkfeltet for å kunne gi gode rammebetingelser med tanke på å styrke de rytmiske sjangrene. Flertallet er enig i dette."


OM STILLINGER:

"Flertallet vil for øvrig peke på at få musikere innen rytmiske sjangere er tilsatt i faste stillinger, til tross for at mange utøvere holder høyt nivå og har høyere utdanning."


OM KULTURRÅD OG MUSIKKRÅD:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, støtter forslaget om at tilskuddsordningene til det rytmiske musikkfeltet fordeles ut fra to hovedprinsipper; "sakte og grundig" og "raskt og nært". I den første kategorien ligger de største ordningene til profesjonell skapende og utøvende virksomhet som er foreslått omorganisert og fordelt gjennom Norsk kulturråd, som fortsatt vil få en sentral posisjon med forvaltning og tildeling. I andre kategorien ligger ulike tilskudd til det frivillige musikklivet, organisasjonene og andre mindre ordninger som særlig Norsk musikkråd får et utvidet ansvar for."


OM DEFINISJONER AV RYTMISK:

"Komiteen vil imidlertid understreke at definisjonen av rytmisk musikk forutsetter en grensedragning mot kunstmusikken/klassisk musikk. For enkelte festivaler og ensembler kan dette være problematisk fordi disse gjerne krysser grensene mellom kunstmusikken og rytmiske uttrykk. Dette vil f.eks. gjelde enkelte kor og vokalensembler. Komiteen legger til grunn at dette tas hensyn til gjennom innrettingen på tilskuddsordningene og definisjon av tiltak."


OM UTSTYRSORDNINGEN:

"Komiteen er tilfreds med at det blir en egen tilskuddsordning for utstyr og lokaler for øving og framføring av rytmisk musikk. Komiteen merker seg at tilskuddene til Norgesnettet og til Musikkverkstedordningen slås sammen til en ordning. Komiteen er enig i at man gjennom framtidig forvaltning av den nye ordningen tar i bruk den kompetanse som finnes i Norsk musikkråd og Norgesnettet."


OM SPREDNING AV BESLUTNINGER:

"Komiteen vil peke på at et justert og godt tilskuddssystem som det her legges opp til også kan ha innebygde svakheter. Det er viktig at ordninger som gir bedre samordning og oversiktlighet kan kombineres med desentralisering og spredning av beslutninger og skjønnsutøvelse, som har vært et definert delmål for Løken-utvalgets arbeid."


OM REGIONALE SENTRE:

"Erfaringene med fem regionale jazzsentre er gode, og komiteen er tilfreds med at støtte til disse videreføres. Komiteen merker seg at stortingsmeldingen har referanse til Løken-utvalgets innstilling om at det ikke må etableres konkurrerende kompetansesentra regionalt. Komiteen støtter dette, men understreker at det må være de regionale musikkmiljøenes kvalitet og robusthet som må ligge til grunn for oppbygging av et regionalt senter. I den forbindelse kan det etter komiteens mening være formålstjenlig å definere hva som i denne sammenheng utgjør en region, med tanke på hvor mange regionale sentre det kan være naturlig å satse på."


FREMSKRITTSPARTIET OM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG UTSALGSSTEDER FOR MUSIKK:

"Disse medlemmer vil likevel påpeke at det i altfor liten grad i meldingen legges vekt på frivillige lag og organisasjoner, og amatørvirksomhet. Det er her fundamentet legges for at Norge har en stor skare av rytmiske utøvere, og den innsatsen frivillige, organisasjoner og amatørtiltak gjør innenfor feltet er av svært viktig karakter."


"Disse medlemmer vil likevel uttrykke en viss bekymring for at det stadig er færre uavhengige utsalgssteder for musikk, og at med kjededannelse mister man ofte tilgangen til musikk som ikke er Top-10 og listemusikk."


Du finner hele innstillingen her:

http://www.stortinget.no/inns/2007/midl/inns-20072008-295-i.htm

11.06.2008 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART