Ny støtteordning for opplæring innen rytmisk musikk: KOMP

KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. Ordningen har søknadsfrist 15. januar.


KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, dersom dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil ikke bli støttet i 2010.

Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.

Søknadsfrist for KOMP 2010 er 15. januar. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp fra 1. januar. Pga begrensede midler blir det kun en søknadsfrist i 2010.

Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp
En webknapp for KOMP kan lastes ned her: musikk.no/komp/logo/

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene

14.03.2011 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART