Grenser for lyd bryter samarbeid med Helsedirektoratet

Helsedirektoratet utarbeider i disse dager en veileder for vurdering av lydnivå ved bruk av musikkanlegg. Grenser for lyd, musikkbransjens samarbeidsorgan for forebygging av hørselsskader, mener forslaget er i strid med intensjonene i kulturloven og kan komme til å kneble norsk musikkliv. Grenser for lyd har derfor trukket seg fra det videre arbeidet om veilederen. Kilde: musikk.noMusikk er ikke helseskadelig
Grenser for lyd vil påpeke at når det gjelder publikums hørsel er det ingen forskning som entydig viser at å gå på konserter er skadelig for hørselen. I forslaget til veileder framstår det som om det er helseskadelig å gå på konsert eller delta på festival. Grenser for lyd mener dette er misvisende og at musikk er en kilde til trivsel og glede.

Bryter kulturloven
Med stor undring registrerer Grenser for lyd at når det gjelder bygge- og anleggsstøy så kan man få unntak fra reglene, mens veilederen legger opp til at det blir vanskelig å få til unntak når det gjelder kulturvirksomhet. Kulturloven fastlegger offentlige myndigheters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Helsedirektoratets veileder vanskeliggjør kulturvirksomhet og øker terskelen for slik aktivitet og er i så måte i strid med intensjonene i kulturloven.

Strengt og komplisert
Videre mener Grenser for lyd at veilederens grenseverdier og målemetoder er for strenge og kompliserte. Våre eksperters vurdering er at kravene som stilles til konsertarrangører (og arrangører av spel, stevner, byfester osv) vil medføre betydelige administrative og økonomiske utfordringer for den enkelte arrangør. Den norske konserthverdagen preges av frivillig innsats og ildsjeler i lokalmiljøet. Det er bare et fåtall festivaler og konsertarrangører som går i pluss eller som arrangerer konserter for å tjene penger. Den jevne konsert- eller festivalarrangør vil derfor ha problemer med å følge de strenge kravene veilederen stiller. Slik veilederen framstår i dag vil sannsynligvis mange arrangører komme til å ignorere den.

Målet med en slik veileder må da være at den er enkel å forholde seg til og praktiske å anvende i forhold til levende musikk? Vi ønsker vel ikke en veileder som er så komplisert og dyr å følge at den fører til reduksjon i muligheten til kulturell frivillig aktivitet i kommuner og fylker?

I Danmark har man hatt stor suksess med at bransjen selv korrigerer sitt lydnivå. Her har konsertarrangørene, med Roskilde og Vega i spissen, etablert en grenseverdi og et system for lydmålinger som de selv benytter og overvåker. Slik overholder bransjen lover og regler på et nivå som er forståelig og forsvarlig både for bransjen selv og for publikum. Kunne dette vært en modell for Norge også? Bransjen er i hvert fall klar til å ta dette ansvaret dersom helsemyndighetene finner det for godt å be om hjelp.

I mellomtiden anbefaler Grenser for lyd Helsedirektoratet å holde seg til de normer og anbefalinger som allerede foreligger (Folkehelsas normer for støy) i stedet for å finne opp kruttet på nytt. Dårlig krutt gir som kjent lav hastighet og dårlig presisjon og kan i dette tilfellet få store negative konsekvenser for norsk kulturliv.

Ta vare på hørselen din. Ørene dine skal gi deg musikkglede hele livet.

Grenser for lyd er Kultur-Norges sammenslutning av musikkorganisasjoner og - firmaer. 18 organisasjoner og bedrifter, samt en rekke enkeltpersoner, står bak prosjektet som har som målsetning å settes fokus på hørsel og forebygging av hørselsskader i forbindelse med øving og konserter. Til sammen representerer vi:

20 000 musikere
250 konsertarrangører
100 festivaler
50 000 frivillige
to millioner publikummere

Grenser for lyd har foretatt over 200 lydmålinger på konserter og festivaler det siste året.


Grenser for lyd har vært med på store deler av arbeidet med Veileder for vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg, men representantene valgte å trekke seg fra arbeidet da forslag til grenseverdier og målemetode ble vedtatt uten at våre kritiske innspill ble tatt til etterretning.

Høringsfristen for veilederen er satt til 21. mai.

Denne kronikken er hentet fra ballade.no

11.05.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART