/share/mime/48/pdf.png Vedtekter for Eidsvoll musikkråd, vedtatt 2016
(0237_vedtekter-nye-2016.pdf, 31kB)

 

Vedtekter for Eidsvoll musikkråd

Eidsvoll musikkråd, stiftet 1945, er et samarbeidsorgan for musikkorganisasjonene i Eidsvoll.

Eidsvoll musikkråd er partipolitisk nøytralt.

§ 1.    Formål.

Eidsvoll musikkråd skal arbeide for å fremme musikklivet i kommunen ved å:

 • tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings- og studievirksomheten i musikk:
  • utvikle kontakt og samarbeid i det lokale musikklivet.
  • være et musikkpolitisk interesseorgan.
  • være Norsk musikkråds lokale organisasjonsledd.
  • delta i det kommunale planarbeid innenfor kultur og skolesektoren.
 • Lokallag av organisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd sentralt/musikkrådene i fylkene, er ordinære eller assosierte medlemmer i Eidsvoll musikkråd. Organisasjoner/institusjoner i kommunen med musikk som sentral oppgave, kan tas opp som ordinære eller assosierte medlemmer.
 • Styret  i Eidsvoll musikkråd avgjør søknader om medlemsskap.
 • Oppsigelse av medlemsskap skal skje skriftlig.
 • Medlemmer av Eidsvoll betaler medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet.

§ 2.    Medlemskap.

Lokallag av organisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd sentralt/musikkrådene i fylkene, er ordinære eller assosierte medlemmer i Eidsvoll musikkråd. Organisasjoner/institusjoner i kommunen med musikk som sentral oppgave,kan tas opp som ordinære eller assosierte medlemmer.

 • Styret  i Eidsvoll musikkråd avgjør søknader om medlemsskap.
 • Oppsigelse av medlemsskap skal skje skriftlig.
 • Medlemmer av Eidsvoll betaler medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet.

§ 3.    Samarbeidende organisasjoner/institusjoner.

Lokallag av fagforeninger og organisasjoner/institusjoner under offentlig forvaltning, kan knyttes til Eidsvoll musikkråd som samarbeidende organisasjoner/institusjoner. Søknad om slik tilknytning rettes til styret i Eidsvoll musikkråd.

§ 4.    Organisasjon.

Eidsvoll musikkråd er et lokalt organisasjonsledd av Akershus musikkråd tilsluttet Norsk musikkråd, og har ansvar for eget budsjett og administrasjon.

Eidsvoll musikkråd prioriterer oppgaver i kommunen og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av Norsk musikkråd og Lov om voksenopplæring med forskrifter.

§ 5.    Årsmøte.

Årsmøtet er Eidsvoll musikkråds høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes i januar hvert år.

A.           Representasjon - rettigheter.

På årsmøtet møter:

 • To representanter fra hver organisasjon med ordinært medlemsskap.
 • To representanter for hver assosiert organisasjon/lag/institusjon.
 • Styret og komiteer valgt av årsmøtet.
 • Styret kan invitere gjester observatører og representanter for samarbeidende organisasjoner/institusjoner til årsmøtet.

Hver representant fra organisasjoner med ordinært medlemsskap har en stemme.

Representanter fra assosierte medlemsorganisasjoner/lag /institusjoner har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding.

Årsmøtet kan gi gjester, observatører og representanter for samarbeidende organisasjoner/institusjoner talerett i bestemte saker.

B.           Innkalling/saksliste.

Innkalling med saksliste til ordinært årsmøte sendes ut senest 6 uker før årsmøtet holdes.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet.

C.           Dagsorden for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling,saksliste og forretningsorden.
 2. Behandle årsmelding.
 3. Behandle regnskap.
 4. Behandle innkomne saker.
 5. Velge:
  1. Leder                                         -           velges særskilt for ett år
  2. Kasserer                                    -           velges for to år.
  3. 3-5 Styremedlemmer              -           velges for to år.
  4. 2 medlemmer til valgkomite  -           velges for ett år

 En bør prøve å fordele vervene slik at de ulike musikksjangerne er representerte i styret.

 Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

D.           Ekstraordinært årsmøte.

Styret innkaller med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det, eller det foreligger enstemmig vedtak i styret.

§ 6.    Styret.

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3-5 styremedlemer..

 Oppgaver: 

 • Utarbeide skal utarbeide årsmelding, regnskap og strategi/målsetting for videre arbeid
 • Sette i verk vedtak fattet av årsmøtet og tiltak som er hjemlet i vedtektene, og oppgaver som Eidsvoll Kommune delegerer til musikkrådet.
 • Velge representant/utsending til Akershus musikkråd.
 • Ta initiativ og være pådriver overfor kommunen mht utviklingen av musikklivet.
 • Styret kan nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med spesielle oppgaver/prosjekter.

Leder kaller inn til møte. Tre medlemmer kan kreve innkalling til møte.

Styret er vedtaksdyktige når leder eller nestleder og to medlemmer er til stede. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

§ 7.    Medlemsmøte.

Styret innkaller medlemmene til medlemsmøte minst to ganger pr. år. Møtet er rådgivende i forhold til styret. Medlemsmøtet om høsten vedtar anbefalt fordelingsnøkkel etter innstilling fra styret for fordeling av kommunale kulturmidler kommende år.

§ 8.    Endringer i vedtekter.

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte representantene.

Endringer i vedtektene skal fremlegges for Akershus musikkråd for endelig godkjenning.

Forslag til endringer skal være styret i hende 6 uker før årsmøte.

§ 9.    Oppløsning.

Forslag om oppløsning av Eidsvoll musikkråd må behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt Akershus musikkråd og alle tilsluttede organisasjoner/lag/institusjoner minst fire måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves 3/4 flertall. Vedtak om oppløsning skal fremlegges for Akershus musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

 

Vedtektene med endringer enstemmig vedtatt 28. Januar 2016

 

 

 

 

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA