HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2017

PÅ GRUNN AV AT STYRET HAR VALGT OG IKKE ANSETTE NY DAGLIG LEDER I 2015. MEN KJØPE ADMINISTRATIVE TJENESTER I PERIODEN MEDIO FEBRUAR 2015 TIL MEDIO FEBRUAR 2016, HAR ÅRSMØTET 30.1.2015 VALGT Å RULLERE HANDLINGSPROGRAMMET FRA 2013 - 2015 MED TILFØYELSE AV HOVEMÅL 6

A: VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Finnmark musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet både til musikk som egenartet kunst og kulturform, og til musikk som innhold i sosial samhandling. For Finnmark musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

B: HOVEDMÅL

1.    Arbeide for vekst og videreutvikling av kvalitet i all musikkopplæring, musikkaktivitet og musikkformidling.
2.    Arbeide for å fremme musikk som kvalitetsfaktor i samfunnslivet
3.    Være et faglig og kulturpolitisk interesseorgan for medlemsorganisasjoner
4.    Bidra til nettverksbygging og samarbeid i musikklivet i fylket.
5.    Bidra til internasjonalt musikk- og kultursamarbeid i Barentsregionen og på Nordkalotten.

6. Rekruttere og ansette ny daglig leder.

 

 

GENERELLE VIRKEMIDLER

Finnmark musikkråd skal yte bistand og service til medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd, til lag, foreninger og institusjoner som arbeider med musikk, og til enkeltpersoner, samt administrere de forvaltningsoppgavene rådet selv, Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd har påtatt seg for det offentlige både lokalt, regionalt og sentralt.

For å kvalitetssikre organisasjonens arbeid vil styret legge forholdene til rette slik at de ansatte skal kunne holde seg faglig oppdaterte til enhver tid.

Handlingsprogrammet er retningsgivende for styret og administrasjonens arbeid fram til neste årsmøte.

INNSATSOMRÅDER

1.    VOKSENOPPLÆRING

 • Bedre rammebetingelser for studieforbundenes voksenopplæring generelt, og den kulturbaserte opplæringen spesielt
 • Arbeide for økte tilskudd til voksenopplæring
 • Arbeide for gode og gratis skole- og kulturlokaler til studieforbundenes voksen-opplæring
 • Arbeide med bevisstgjøring av den enkelte arrangør og deltaker
 • Arbeide for økt bevisstgjøring og forståelse for frivillige organisasjoners plass og rolle innenfor opplæringssektoren
 • Søke kontakt med nye brukergrupper for voksenopplæring og Frifond
 • Arbeide for å skolere tillitsvalgte i organisasjonene

2.    ORGANISASJON OG SAMARBEID

 • Bidra til etablering av lokale musikkråd
 • Bidra til videreutvikling av Frivillig Finnmark
 • Arbeide for å utvikle internasjonale samarbeidstiltak i Barentsregionen og på Nordkalotten
 • Bidra til vitalisering av lokale musikkråd

3.    INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

 • Være et musikkpolitisk interesseorgan for hele musikklivet
 • Utvikle informasjonsspredning.

Kontakt oss

Finnmark musikkråd
Telefon: 78 95 31 20
E-post: finnmark@musikk.no

Postadr: Boks 30, 9811 VADSØ
Besøksadr. Banken, Tollbugt 16, VADSØ

VIS KONTAKTSKJEMA