/share/mime/48/pdf.png Fredrikstad musikkråds vedtekter
(vedtekter-for-fredrikstad-musikkrad.pdf, 20kB)

VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD

ENDRET PÅ ÅRSMØTET 29.03.12

 

Fredrikstad Musikkråd, stiftet 25.01.94, er et samarbeidsorgan for distriktets musikkorganisasjoner/lag og institusjoner med musikk/-     utdanning/-informasjon/-formidling som sentral oppgave. Fredrikstad Musikkråd er partipolitisk nøytralt.

 

  § 1

 

 Formål

 

Fredrikstad Musikkråd skal bidra til et levende og bærekraftig musikkliv i Fredrikstad distriktet.

 

§ 2

 

Medlemskap

 

 A

 Fredrikstad Musikkråd skal oppta som medlemmer alle lokale organisasjoner/lag/institusjoner som er tilknyttet NMR sentralt, og kan oppta enhver distrikts organisasjon/institusjon med musikk som sentral oppgave.

 

 

 

B

Styret i Fredrikstad Musikkråd avgjør nye søknader om medlemskap. Styret har rett til å ekskludere medlemsforeninger som etter 1 år og etter 2 purringer med rimelige tidsfrister for betaling, unnlater å betale den fastsatte kontingenten innen forfall.

 

 

 C

 Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig.

 

§ 3

 

Organisasjon

 

 Fredrikstad Musikkråd er et lokalt organisasjonsledd av fylkets MR, tilsluttet NMR, med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon innen de rammer som er gitt av NMR. Fredrikstad Musikkråd prioriterer oppgaver innen kommunen og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjene gitt av NMR og de til enhver tid gjeldende forskrifter for voksenopplæring.

 

 

§ 4

 

Årsmøte

 

 Årsmøtet er rådets høyeste myndighet.

 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

 

 A

 Representasjon/rettigheter:

 

På årsmøtet møter:

 

- to representanter fra hver organisasjon/lag/institusjon med ordinært medlemskap

 

- to representanter fra hver assosiert organisasjon/institusjon

 

- styret og komiteer valgt inn av årsmøtet

 

Styret kan invitere gjester/observatører til årsmøtet.

 

Hver representant fra organisasjoner/lag/institusjoner med ordinært medlemskap har en stemme.

 

Representanter fra assosierte medlemsorganisasjoner/lag/institusjoner har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett.

 

Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding.

 

 

 B

 Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 6 uker før årsmøtet holdes.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet.

 

Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest 14 dager før årsmøtet. 

 

 C

 Dagsorden for årsmøtet:

 

Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne representantenes fullmakter

 

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden

 

3. Velge dirigent(er), referent(er).

 

4. Velge to protokollunderskrivere.

 

5. Behandle årsmelding

 

6. Behandle revidert regnskap

 

7. Behandle budsjett

 

8. Behandle styrets forslag til handlingsprogram

 

9. Fastsette kontingent for Fredrikstad Musikkråd

 

10. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten

 

11. Velge

 

- leder, velges særskilt, for ett år

 

- fire styremedlemmer, velges for to år

 

- 1., 2. og 3. varamedlem til styret, velges for ett år

 

- tre medlemmer med ett varamedlem til valgkomité, velges for ett år

 

- representanter/utsending(er) til årsmøtet i det regionale MR 

 

- Årsmøtet velger revisor/revisorer. Som revisor(er) kan velges 1 profesjonell revisor eller 2 blant Musikkrådets medlemmer.

 

 

 D

 Ekstraordinært årsmøte

 

 Styret innkaller med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmer forlanger det, eller det foreligger enstemmig vedtak i styret.

 

 

§5

  

Styret

 

 

 Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. Styret:

 

- iverksetter årsmøtets vedtak

 

- tilsetter personale i samsvar med retningslinjer fra NMR

 

- oppnevner nødvendige utvalg

 

- oppnevner representanter til lokale/kommunale organer/organisasjoner

 

- utarbeider årsmelding og regnskap

 

- fremmer forslag til handlingsplan og budsjett

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

 

 

§6

 

Medlemsmøte

 

 Styret innkaller til medlemsmøte minst 2 ganger pr. år. Medlemsmøtet er rådgivende i forhold til styrets arbeid.

 

 

 

§7

 

 Endringer i vedtekter

 

 

 Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. Endringer i vedtektene skal fremlegges for MR i fylket for endelig godkjenning.

 

 

§8

 

 Oppløsning

 

 

 

 Forslag om oppløsning av Fredrikstad Musikkråd må behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt MR i fylket og alle tilsluttede organisasjoner/lag/institusjoner minst 4 måneder før årsmøtet.  

 

Til oppløsning kreves ¾ flertall av de fremmøtte. Vedtak om oppløsning skal fremlegges for MR i fylket, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

 

 

 

 

 


Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA