Vedtekter Hamar musikkråd

VEDTEKTER FOR HAMAR MUSIKKRÅD  

vedtatt av årsmøtet i Hamar musikkråd 25.02.2015.

 

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet og til identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Dette er grunnlaget for Hamar musikkråd.

For Hamar musikkråd er alle musikksjangre likeverdige.

Hamar musikkråd er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Hamar musikkråd er lokalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og for å nå våre mål skal vi

-          bidra til samarbeid mellom medlemslagene

-          samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter

-          være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen

-          fremme kompetanseutvikling og livslang læring i kommunens musikkliv i tråd med § 2 i vedtektene ti Musikkens studieforbund

-          gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

 

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

 1. Lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som Norsk    musikkråd/ Musikkens studieforbund og Norges korbund, er medlem i Hamar musikkråd.
 2. Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i  vedtektene, kan bli medlemmer i Hamar musikkråd. 

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

-          søkerorganisasjonen må være åpen for alle

-          organisasjonens ledelse må være valgt av medlemmene.

§ 3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Hamar musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2  i vedtektene.

§ 3.2

Styret i Hamar musikkråd avgjør søknader om medlemskap - med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmeldinger skjer skriftlig.  Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Hamar musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Hamar musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen. Musikkrådet er også lokalt ledd av Hedmark og Oppland musikkråd.  Hamar musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Hamar musikkråds høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet kan hvert medlemslag møte med 2 delegater med fulle rettigheter. I tillegg har styrets medlemmer fulle rettigheter - unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

 • styrets medlemmer og varamedlemmer
 • valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

 • medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende kan møte som observatører:

 • gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 6 uker før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet.

Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode

Foreta valg av:

 • Leder – velges for to år
 • Fire styremedlemmer – velges for to år
 • To varamedlemmer til styret – velges for ett år
 • Tre medlemmer m/ett varamedlem til valgkomite – velges for ett år
 • Revisor
 • Velge utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Hamar musikkråd, må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Hamar musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.


§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet.  Styret velger selv nestleder og kasserer.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • lede Hamar musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • iverksette årsmøtets vedtak
 • ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Hamar musikkråd har ansatte
 • se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • oppnevne nødvendige utvalg
 • oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • utarbeide årsmelding og regnskap
 • fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, til møte minst en gang per år.  Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.
Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i Hedmark og Oppland musikkråd til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Hamar musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Hedmark og Oppland musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

/share/mime/48/pdf.png Utskriftsvennlig versjon
(vedtekter-hamar-musikkrad.pdf, 216kB)

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA