Hva er akustikk?

07.11.2016 14:12 Skrevet av K Wolff

Et særlig satsingsområde for HMR er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band). 

Kartlegging og prioritering
De siste årene har HMR samarbeidet med Norsk musikkråd og andre fylkesmusikkråd om å gjennomføre akustikkmålinger på Askøy, Radøy, Bergen og Vaksdal (les mer om dette under). Akustikkmålinger er et viktig verktøy for å kartlegge hva slags bruk eksisterende lokaler er egnet til og som grunnlag for å iverksette tiltak i forbindelse med rehabiliteringer. Målingene er også et viktig grunnlagsmateriale for å gjøre gode valg av hva slags lokaler man skal prioritere i forbindelse med nybygg. 
I 2013 investerte HMR, med god støtte fra Hordaland fylkeskommune, i måleutstyr og foretok opplæring av eget personell. Dette gjør at vi nå er godt rustet og godt i gang med akustikksatsingen. Vi foretar målinger, vi har gjennomført en høringskonferanse om den nye standarden i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, vi er aktive med å bevisstgjøre musikkorganisasjoner og -lag og vi synliggjør vårt arbeid for bedre lokaler for musikklivet i media.

Ny standard 

Lokalenes egnethet vurderes ut fra kriterier nedfelt i musikkrådets normer og veiledninger. I april 2014 ble disse normene avløst av en ny norsk standard for lokaler til musikk. Dette markerer en helt ny æra i musikkrådets arbeid for å bedre rammevilkårene for det frivillige musikklivet. Det vil nå være sterke forpliktelser for alle som bygger og rehabiliterer lokaler som skal brukes til musikkformål. Standarden tvinger fram god planlegging, vurdering og prioriteringer av hvilket bruk man skal ha i lokalene. På sikt vil dette bety mye for å tilby det frivillige musikkfeltet egnede lokaler til sitt bruk.


Akustikksatsing
I perioden som kommer vil HMR intensivere sitt akustikkarbeid. Med den nye standarden vil vi ha et mer slagkraftig verktøy som gir oss endra bedre mandat til å være proaktiv i prosesser:
• Å informere det offentlige om den nye standarden. Fylke og kommune er de viktigste eierne av bygg til det frivillige musikkfeltet.
• Å sørge for at HMR tas med i vurderingen av hvilke behov som er tilstede i lokalsamfunnet ved å gjennomgå allerede eksisterende lokaler, det lokale musikklivets behov og være en del av prosessen fram mot prioriteringer i forbindelse med nybygg og rehabilitering.
• Å synliggjøre akustikksatsingen og viktigheten av egnete lokaler for fylkets musikkorganisasjoner, lokale lag og offentligheten.
• Å støtte lokale lag og organisasjoner som jobber med saker og prosesser knyttet til øvings- og konsertlokaler.

 

Viktig nettside med gode ressurser ligger her.


Ny norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert. Til stede under lanseringen er blant annet ordfører Jon Askeland fra Radøy kommune. På Radøy har man tatt øvingsforholdene på alvor og gjort et grundig stykke arbeid for å undersøke musikklokalene det lokale musikklivet bruker. Målet var å få øvingsforhold som er mest mulig gunstige både helsemessig og musikalsk. Når man hører hva man spiller og synger, blir øvingen mer konstruktiv enn om man sliter med feil etterklang, rumling eller andre akustiske problemerNy norsk standard for bedre musikklokaler - les hele sakenVi måler akustikken

Hordaland musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i alle typer musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band på Askøy, Radøy og i Bergen og Vaksdal.

Vi måler akustikken - les hele sakenMålinger i Hordaland

Hordaland musikkråd har utført målinger av romakustikk i flere av fylkets kommuner. Rapportene våre ligger alfabetisk under sine respektive kommuner helt nederst.

Målinger i Hordaland - les hele saken