Nyheter  Mandag 15. april 2019

Gratis kulturskole til alle elever?

Sosialistisk Venstreparti (SV) ønsker å styrke landets kulturskoler, og fremmer nå forslag i Stortinget om en gratis kulturskoletime i uka for alle skoleelever. De tar opp igjen forslaget fra forrige stortingsperiode.

Hvorfor?

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Kulturskolene utgjør en hjørnestein i det lokale kulturlivet og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte. Visjonen «kulturskole for alle» er en sentral ambisjon i oppbygging av kulturskolene. Når SV kommer med forslaget om en gratis kulturskoletime i uka for alle skoleelever, er dette i tråd med Norsk kulturskoleråds visjon: Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.

Fra SV sitt partiprogram:

Alle barn skal ha muligheten til å drive med kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø. Skolens viktige rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier handler også om å tilby barn og unge møter med ulike kunstarter. Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidens arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv. Kultur gir opplevelser og livskvalitet gjennom hele livet. Vi må legge til rette for god tilgang både til kulturelle opplevelser og kulturell egenaktivitet i alle livsfaser, også for eldre.

  • Tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud.
  • Trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig.
  • Innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen.
  • Få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet.
  • Øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.
  • Videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.
  • Sikre finansiering av kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelse.


Vi savner et punkt om hvordan samarbeid med og kompetanse til det frivillige kulturlivet skal ivaretas. For ønsket om å ha hele og faste stillinger i kulturskolene, kan være urealistisk uten samarbeid med de lokale, frivillige kulturaktørene. Særlig i mellomstore og mindre kommuner kan det være nøkkelen til å rekruttere kompetente lærere.

Kulturskole Bamble