Godt begynt er halvt fullendt

10.12.2018 09:16 Skrevet av NMR

Det er mye å glede seg over i regjeringens nye Frivillighetsmelding, særlig av det kultursektoren setter mest pris på: Konkrete tiltak. Grunnstøtten fra Bufdir og Frifond slås ikke sammen, og regjeringen vil vurdere mer støtte til drift fremfor prosjekter og gjennomføre piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige tilskudd. Det skal også sikres tilgang til egnede lokaler.

Som i Kulturmeldingen, har Frivillighetsmeldingen et stort fokus på frivillighetens betydning for demokrati, ytringsfrihet og dannelse gjennom å bidra til mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom. Også her er det mye bra, men det skorter på tiltak som faktisk vil styrke muligheten til å integrere flere.

Frifond fortsetter som egen ordning

Departementet ønsker at frivillighetspolitikken skal bidra til at mangfoldet kan vokse frem. Derfor skal det også være fokus på de store, brede ordningene som ikke legger for mange føringer på organisasjonstype eller aktivitet. Brede ordninger skal bidra til å rekruttere og bevare et mangfold av frivillige, heter det (kap 5.5.1).

Det tas ikke til orde for en sammenslåing av grunnstøtten fra Bufdir og Frifond organisasjon, slik Rambølls rapport utredet tidligere i år. Det skal imidlertid ses på hvordan Frifond rettet mot musikk, dans og andre kunst- og kulturuttrykk settes i sammenheng med andre ordninger på kulturfeltet. Dette skal vurderes nærmere i barne- og ungdomskulturmeldingen (kap 6.4.3).

Mer bruk av driftsstøtte og mindre bruk av skjønn

Det skal også foretas en gjennomgang for å se om mer kan ytes som driftstilskudd fremfor prosjekttilskudd (kap 6.5.1). Forskriftsfesting av regelverk skal gjøre ordningene mer forutsigbare (kap 6.6.) og det skal i større grad benyttes kriteriebaserte tilskuddsordninger, for dermed å redusere bruken av skjønnsmessige utmålinger (kap 6.8).

Flerårige driftstilskudd har lenge vært et ønske, spesielt fra de organisasjonene som først nærmere juni måned får endelig avklaring på driftstilskuddet for det inneværende året. Denne praksisen kjenner vi blant annet fra driftstilskuddet til de landsdekkende organisasjonene som Norsk musikkråd forvalter. I følge meldingen skal det gjennomføres piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige avtaler (kap 9.4).

Å benytte Frivillighetsregisteret hvor det å være registrert er en verifisering av å være en frivillig aktør (Frivillighetsregisteret som inngangskriterium, kap 6.7) og at registeret videreutvikles som del av forvaltningen av støtteordninger (kap 10.2.1) er i tråd med hva flere aktører har etterlyst og en av de opprinnelige «kongstankene» for registeret. Det er positivt at dette nå adresseres på nytt.

Stort behov for egnede lokaler

At musikkorganisasjoner trenger gode øvingslokaler er et faktum. Meldingen anerkjenner dette og poengterer at utfordringen dreier seg både om nok lokaler og egnede lokaler (kap 7.1). Regjeringen roser frivilligheten for å ha selv iverksatt tiltak for at bygg skal egne seg for aktiviteten, blant annet gjennom kartleggingsverktøyet til Kulturalliansen og Norsk musikkråd (kap 7.2).

Momskompensasjon til utbedring av organisasjonseide bygg (utover særordningen til idrettsanlegg) vil ikke kunne la seg gjøre uten en nærmere kartlegging, og regjeringen vil se en kartlegging av organisasjonseide bygg i sammenheng med Kulturalliansens kartlegging av de lokalene som kulturfrivilligheten benytter seg av (kap 7.3.5).

Det skal ellers tilrettelegges for mer bruk av offentlige bygg og gis bedre tilgang.

Kompetanse i det frivillige kulturlivet

Musikkorganisasjonene er i en særstilling hva gjelder bruk av instruktører og dirigenter som befinner seg i skjæringspunktet mellom amatør og profesjonell. Dette sikrer kvalitet, bidrar til rekruttering og sikrer større spilleglede for de som deltar. Det er derfor naturlig at det i meldingen heter at det er aktivitetene som ledes av betalte tilretteleggere er der det scores høyest på alle motivasjonsskalaer hos de som deltar (kap 5.3).

Om Voksenopplæring og eventuell deling mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, går meldingen går langt i å slå fast at en slik deling kommer. Hvis dette skjer håper vi at kompetansebygging i frivillige kulturorganisasjoner gis en verdi i seg selv, og prioriteres deretter. Loven om voksenopplæring er også omtalt som den eneste eksisterende lovfesting som gir frivillige organisasjoner adgang til lokaler. Dette er nok et eksempel på hvor sentral loven er og at den må videreføres uansett departementstilknytning.

Integrering gjennom deltakelse i frivillig arbeid

Regjeringen anerkjenner frivillighetens sentrale rolle som en arena for inkludering og integrering og at deltakelse i frivillighetsfellesskapet kan være nøkkelen inn i lokalsamfunnet, utdanning og arbeidslivet, betydningen av dette for den enkelte og for samfunnet (kap.5.6.2). Imidlertid er det noen grupper som systematisk faller utenfor frivilligheten. Derfor sier Regjeringen at den vil sørge for “treffsikre tilskuddsordninger til mangfold, inkludering og integrering som er enkle å forstå og nytte seg av”.

Med hensyn å bekjempe barnefattigdom videreføres et program for tilskudd på nærmere 300 mill. kr og til integreringstiltak innenfor idrettslag heves beløpet fra 15,5 til 18 mill. kr. For det frivillige kulturlivet, derimot, varsles ingen friske midler, og dette er helt i tråd med mangelen på tiltak innen dette området i den tidligere fremlagte Kulturmeldingen og Integreringsstrategien. Hvis de gode intensjonene skal lykkes, må dette følges opp med nye bevilgninger i årene som kommer.


Norsk musikkråd og TONO med ny rammeavtale for grasrotarrangører

Etter en lang dialog gjennom 2018, har Norsk musikkråd og TONO kommet fram til en rammeavtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører. Den nye avtalen gjelder fra 01.01.2019. 

Norsk musikkråd og TONO med ny rammeavtale for grasrotarrangører - les hele sakenKultur og frivillighet i statsbudsjettet 2019

Regjeringen sitt fremlegg til kulturbudsjettet for 2019 er på vel 14,8 milliarder kroner, som innebærer en økning på om lag 640 millioner kroner fra 2018. Dette gir et større handlingsrom, men hvor mye av disse pengene går til det frivillige musikklivet?

Kultur og frivillighet i statsbudsjettet 2019 - les hele sakenHURRA! Internasjonal standard for øverom underveis

Nå er det klart. Forslaget om at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for øverom for musikker vedtatt. Daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd er utpekt som prosjektleder for fagkomiteen av akustikere fra bl.a. Australia, Russland, New Zealand og Nederland.

HURRA! Internasjonal standard for øverom underveis - les hele sakenFolldal er årets musikkommune

Under årsmøtet til Norsk musikkråd ble Folldal kåret til årets kulturkommune. Kommunen og det lokale musikkrådet i Folldal har i tett samarbeid satset på kultur og musikk for å skape et godt lokalmiljø. Ordfører Hilde Frankmo Tveråen og kulturskolerektor og mangeårig leder av Folldal musikkråd, Arne Olav Vårtun, fikk prisen overrakt fra kulturminister Trine Skei Grande.

Folldal er årets musikkommune - les hele sakenSammen er vi sterke!

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund er tatt opp som medlemmer i Norsk musikkråd. Det frivillige musikklivet har dermed funnet sammen i en felles paraply og interesseorganisasjon.

Sammen er vi sterke! - les hele sakenIngrid Joramo Lund får musikkrådets stipend

Siden 1991 har musikkrådet ut stipend til unge, lovende utøvere fra, eller med tilknytning til Hedmark og Oppland. Årets stipend ble går til Ingrid Joramo Lund (16 ) fra Kongsvinger.

Ingrid Joramo Lund får musikkrådets stipend - les hele sakenEirin Lien ansatt i Hedmark og Oppland musikkråd

Vi ønsker Eirin Lien fra Tynset/Oslo velkommen som ny medarbeider fra august.

 

Eirin Lien ansatt i Hedmark og Oppland musikkråd - les hele sakenPlanlegg for kultur

Iver Waage i Oslo musikkråd har vært sentral i arbeidet med å få musikklokaler inn i planverket for nye skolebygg. Han er tydelig på at man må følge hele planprosessen, fra begynnelse til slutt. Hvis du er en av dem som ønsker å bidra til at rom for kultur skal få større plass i skoleplanleggingen i din hjemkommune, kan det være lurt å skule til Oslo og hvordan de har gjort det.

Planlegg for kultur - les hele sakenMusikkrådets stipend til Alexander Lohmann

Siden 1991 har musikkrådet ut stipend til unge, lovende utøvere fra, eller med tilknytning til Hedmark og Oppland. Årets stipend ble i går delt ut til Alexander Lohmann  (17) fra Rena under årets Sandbeck-galla i Åmot kulturhus i går kveld.

Musikkrådets stipend til Alexander Lohmann - les hele sakenLedermøte på Prøysenhuset

Vi innkaller styrene i våre medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd til ledermøte på Prøysenhuset torsdag 27. april kl 17-21. Vi har vært så heldige å få Norsk musikkråds nye generalsekretær, Bjarne Dæhli til å komme, og vi håper mange vil ta turen for å få med seg litt nytt i verktøykassa for tillitsvalgte. Vi starter med en felles middag, og så får vi et foredrag om "å oppnå lokal musikkmakt" før vi tar de formelle ledermøtesakene til slutt.

Ledermøte på Prøysenhuset - les hele sakenBjarne Dæhli blir ny generalsekretær i Norsk musikkråd

Tidligere leder i LNU, og Ringsaksokning, Bjarne Dæhli, er ansatt som ny generalsekretær i Norsk musikkråd fra 1. februar.

Bjarne Dæhli blir ny generalsekretær i Norsk musikkråd - les hele sakenBedre målinger av lydforhold

Nå har musikkrådet oppgradert måleutstyret, og får enda flere data når vi måler akustikken i musikklokaler. I tillegg til etterklang og bakgrunnsstøy, måler vi nå også romforsterkning, klarhet og tidlig etterklang. Målerapportene vil da gi en mer detaljert diagnose av hver sal eller øverom, og gi et godt utgangspunkt for å si hva rommene egner seg til, og evt hva som må utbedres. Ta kontakt om vi skal måle ditt lokale.

Bedre målinger av lydforhold - les hele sakenNye medlemsorganisasjoner i musikkrådet

Musikkrådet har de to siste årene opplevd en kraftig medlemsvekst, og 5. september ble en merkedag, siden styret den dagen tok opp Norges korforbund Vestoppland som nytt medlem. Da er samtlige regionale ledd av Norges korforbund i Hedmark og Oppland tilbake. De vil utvilsomt utgjøre en betydelig kraftressurs i vårt arbeid. Det er særlig felles utfordringer av interessepolitisk og praktisk art som samler oss. Vi ønsker de nye organisasjonene og deres medlemskor velkommen tilbake, og vil legge oss i selen for å gjøre hverdagen lettere for de som driver verdifullt frivillig lagsarbeid i alle regionens kommuner.

Nye medlemsorganisasjoner i musikkrådet - les hele sakenBerg- og dalbane for lokalkulturen

Statsbudsjettet ble lagt fram i dag - og dessverre fortsetter berg-og dalbanen for lokalkulturen. Det kuttes og omfordeles, slik at det blir umulig å planlegge med langsiktig perspektiv. Noen av de foreslåtte kuttene vil merkes tydelig, og føre til umiddelbare endringer. Vi spør: I hvilken grad er dette tilsiktet?

Berg- og dalbane for lokalkulturen - les hele sakenStorbandkonsert i Prøysenhuset

Lørdag 9. august kl 14:00 vil de to storbandene som har øvd hele uka på vårt sommerkurs i storbandspill, holde avslutningskonsert i det nye Prøysenhuset på Rudshøgda.  Vi serverer variert musikk for storband - både kjente låter og nye komposisjoner/arrangementer av de to storbandlederne; Ann-Sofi Söderqvist og Mathilde Groos Viddal. Kanskje det blir litt Prøysen og?! Publikumsinnslipp fra kl 13.30 - velkommen!

Lenke til infoside: www.storbandsommerkurs.noJan Tobias Karsrud får musikkrådets stipend

Hedmark og Oppland musikkråd har i år delt ut sitt talentstipend for unge utøvere til trompeteren Jan Tobias Karsrud fra Kapp.

Jan Tobias Karsrud får musikkrådets stipend - les hele sakenPositivt årsmøte i musikkrådet

Det var god stemning på vårt årsmøte i Hamar kulturhus 26.4. Styret kunne legge fram en melding for siste periode som viser stor aktivitet og økt bemanning.

Positivt årsmøte i musikkrådet - les hele sakenOppstart nytt musikktilbud på Hamar

Hedmark og Oppland musikkråd skal i samarbeid med Storhamar videregående, Hamar fengsel og Sagatun brukerstyrte senter starte opp Miff-prosjekt (musikk i fengsel og frihet) på Hamar.

Oppstart nytt musikktilbud på Hamar - les hele sakenTilskudd til Prøysenprosjekter

Musikk og Ungdom lyser i samarbeid med Sparebankstiftelsen ut midler til ulike måter å feire Alf Prøysen på. Under tittelen Prøysenfest vil de dele ut inntil 20.000 kr til lokale tiltak for å markere jubileet.

Tilskudd til Prøysenprosjekter - les hele sakenInspirerende mestermøte!

250 kulturskoleelever (med lærere og foresatte) fra flere kulturskoler i regionen fikk et inspirerende møte med Leif Ove Andsnes og Det norske kammerorkester under deres generalprøve i Kirsten Flagstad-salen i går kveld.

Inspirerende mestermøte! - les hele sakenFrivilligforum i Hedmark

Hedmark fylkeskommune arrangerer Frivilligforum lørdag 1. februar. Vi oppfordrer organisasjoner og lokale lag til å melde seg på - frist 24. februar.

Mer info og påmeldingsskjema finner du her...

Frivilligforum i Hedmark - les hele sakenTilskudd til kulturarenaer

Hedmark fylkeskommune har satt fristen for søknad om spillemidler til kulturarenaer til 15. januar. Regelverket er revidert, og i det nye er øvings-/og produksjonslokaler sidestilt med formidlingslokaler. Alle ikke-kommersielle, demokratisk oppbygde organisasjoner kan søke, men søknaden må avklares med kommunen. Mer informasjon på www.hedmark.org

Tilskudd til kulturarenaer - les hele sakenNye medlemsorganisasjoner

På siste styremøte kunne vi ønske to nye medlemsorganisasjoner velkommen tilbake til musikkrådet. NK Hedmark og NK Gudbrandsdal har søkt om og fått innvilget medlemskap i Hedmark og Oppland musikkråd. Dette åpner nye perspektiver i det interessepolitiske arbeidet for bedre rammevilkår for alle som er opptatt av musikk og sang - både som utøvere og tilhørere!

Nye medlemsorganisasjoner - les hele sakenNye hjemmesider - og snart nytt "hjem"

Da har vi lagt over hjemmesidene våre i ny design - og de lokale musikkrådenes sider følger snart etter (Hamar musikkråd og Østre Toten musikkråd). Det vil gå noen dager før alle lenker og funksjoner er på plass. Nå dukker også Hamars nye kulturhus fram på Stortorget. Til nå har vært skjult bak en brakkerigg. Velkommen innom når vi er på plass der i januar.VO-pengene kommer!

I løpet av november utbetales VO-midler til dere som har tatt i bruk vår nye søke/registreringsportal kursadmin. Dette gjelder utbetalinger for våren 2013. Har du kurs denne høsten? Da er det på tide at du logger deg inn om du ennå ikke har gjort det.Høringskonferanse - ny akustikkstandard

Standard Norge har lagt ut en ny standard, NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse", på høring.

Høringskonferanse - ny akustikkstandard - les hele sakenVel blåst!

Årets sommerkurs i storbandspill ble en suksess - og på avslutningskonserten lørdag ettermiddag, var det fullt hus og god stemning. Vi vil takke alle deltakere, lærere, ledere og andre bidragsytere for innsatsen - og ikke minst, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole for flott forpleining!

Vel blåst! - les hele sakenUkulelekurs

Har du lyst til å lære å spille ukulele? Vi starter opp helgekurs for nybegynnere på Hamar i 27. - 28. september. Marcus Roos er engasjert som lærer, og vi gi deg en innføring i dette populære instrumentets muligheter. Marcus er bosatt i Oslo, og har lang erfaring fra slike kurs flere steder i landet.

Ukulelekurs - les hele sakenStor kursaktivitet i Innlandet

Vi har i disse dager fullført tildeling av opplæringsmidler fra Musikkens studieforbund for våren og sommeren 2015, og 135 kurs har fått til sammen 575.000 kr. Dette er noe færre kurs i fjor, og kommer av endringer i medlemsmassen og avlysning av nasjonale samspillkurs. Lillehammer har desidert størst aktivitet i regionen, med Hamar og Ringsaker som de nærmeste konkurrentene. Tilskuddet utbetales de lokale arrangørene, og er med på å finansiere kurs der folk bor.

Stor kursaktivitet i Innlandet - les hele sakenDagskonferanse om lokaler til musikkformål, Hamar 25. september 2015

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund inviterer til dagskonferanse om lokaler til musikkformål i Hamar kulturhus fredag 25. september kl 10.30 - 15.30/16.15. Målgruppe er ledere/politiske ledere i kommuner, institusjoner, organisasjoner mm. Til nå er over 50 deltakere påmeldt.

Dagskonferanse om lokaler til musikkformål, Hamar 25. september 2015 - les hele sakenHamar ble Norges musikkommune i 2014

Vi gratulerer Hamar kommune med prisen Norges musikkommune 2014! Prisoverrekkelse i Hamar kulturhus, lørdag 30.5 kl 11.

Hamar ble Norges musikkommune i 2014 - les hele sakenHurra for Lillehammer kommune!

Visst nytter det! Hammartun skolekorps på Lillehammer øver i en gymsal som hadde elendig akustikk, lite egnet til øvingsformål. Det var så ille at Miljøretta Helsevern i Sør-Gudbrandsdalen, betegnet den slik: "De akustiske forholdene kan vanskeliggjøre bruken av lokalet som gymsal og forsamlingslokale", og konkluderte med at den måtte dempes. Skolekorpset bestilte måling av oss i november, og fikk med seg skolen og bygningsetaten på et spleiselag for å rette opp forholdene.

Hurra for Lillehammer kommune! - les hele sakenNytt ansikt på Hamar

Marit Wedvik fra Hamar er tilsatt i vikariat som konsulent i Hedmark og Oppland musikkråd. Hun har lang og bred erfaring, også fra musikklivet, både som utøver og i styreverv. Marit skal dele tiden mellom oppgaven som regionkonsulent for VOFO Hedmark og musikkrådet, og starter 1. februar. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!KOMP-midler

Årets tildeling er klar - og i år gikk det i alt 213.000 kr til prosjekter og opplæring i Innlandet. 

KOMP-midler - les hele sakenJulehilsen

Her kommer en julehilsen fra musikkrådets kontor på Hamar. Etter en høst med ganske krevende lobbyarbeid for å få på plass kuttene som var foreslått i statsbudsjettet, kan vi endelig ta juleferie. Tilskuddet til voksenopplæring/VOFO ble heldigvis ordnet på plass igjen. Takk for all støtte og drahjelp! Se gjerne vår kursoversikt for å se hva disse midlene går til i vårt studieforbund.
Det foreslåtte kuttet på 36 mill i spillemidler til lokaler/regionale kulturbygg ble derimot stående. Det kommer vi tilbake til neste år...

Vi jobber i disse dager med å rekruttere vikar i fagkonsulentstillingen, og regner med å ha bemanningen oppe igjen i løpet av februar. Kontoret er stengt 23.12-4.1.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Merk viktige datoer for våren:

Julehilsen - les hele sakenArrangørtreff 24. januar

MØST og Volumfestivalen inviterer klubb- og festivalarrangører i Hedmark og Oppland til arrangørtreff på i Hamar teater, lørdag 24. januar kl 11-17

Her kan du møte likesinnede, få faglig påfyll og bli inspirert!

Arrangørtreff 24. januar - les hele sakenLedig stilling på Hamar - vikariat

Vi har ledig stilling som konsulent i 30-80% stilling - søknadsfrist 20.12.2014, vikariatet kan evt deles på to personer.
Søknad med CV sendes: Hedmark og Oppland musikkråd, Torggata 100, 2317 HAMAR snarest og innen 20.12.2014.

 

Ledig stilling på Hamar - vikariat - les hele sakenÅ erte på seg folkesjela

I forbindelse med innspurten i statsbudsjettforhandlingene, har vi skrevet et brev til Erna og Siv (kopi til stortingsrepresentantene våre):

Siden 1948 har Norsk tipping bidratt til idrett og kultur med spillemiddeloverskuddet. I forslaget til statsbudsjett for 2015 har dere kuttet bevilgningene til lokale kulturarenaer fra 133,0 til 96,3 mill – en reduksjon på 36,7 mill. Til nå har dette kuttet unngått medias søkelys – kanskje fordi tittelen på posten er så kryptisk ”Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg – via fylkeskommunene”. Kuttet er ikke begrunnet i proposisjonen.

Å erte på seg folkesjela - les hele saken