Vedtatt på årsmøtet 22. februar 2011.

Kristiansund musikkråd ble stiftet 22. november 1983 og er partipolitisk nøytralt.

§ 1 FORMÅL

Kristiansund musikkråd er lokalt ledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF).

Kristiansund musikkråd skal være et samarbeids- og interesseorgan for å fremme musikklivet i Kristiansund kommune ved å:

 • bidra til samarbeid mellom medlemslagene
 • samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter
 • være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen
 • være en pådriver for og bidra til økt kunnskap og kompetanse i medlemslagene
 • gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

For Kristiansund musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i NMR eller MSF er medlem i Kristiansund musikkråd.

Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Kristiansund musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Kristiansund musikkråd. Organisasjonens/lagets ledelse skal være valgt av medlemmene.

Virksomheter under offentlig forvaltning som slutter seg til formålsparagrafen kan bli medlem av musikkrådet.

Inn- og utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12 året før medlemskapet opphører.

Styret kan avslutte medlemskap til medlemslag som ikke har betalt medlemskontingent siste 2 år.

 

§ 3 ORGANISASJON

Kristiansund musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av Møre og Romsdal musikkråd.

 

 

 

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Kristiansund musikkråds høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars.

 

§ 4.1 Representasjon og rettigheter

Hvert medlemslag har 2 delegater til årsmøtet.

Hver delegat har en stemme.

Styrets medlemmer har stemmerett, unntatt under behandling av årsmelding og regnskap.

Styret kan invitere observatører/gjester til årsmøtet med møte og talerett.

 

§ 4.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 6 uker før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet.

Styret sender ut fullstendig sakliste og saksdokumenter senest 2 uker før årsmøtet.

 

§ 4.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne delegatenes fullmakter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge møtedirigent og referent
 4. Velge to protokollunderskrivere
 5. Behandle årsmelding
 6. Behandle revidert regnskap
 7. Behandle innkomne saker
 8. Behandle styrets forslag til handlingsplan
 9. Behandle budsjett for kommende periode med fastsettelse av kontingent
 10. Foreta valg av:
  • Leder - velges for to år
  • Fire styremedlemmer – velges for to år
  • To og to styremedlemmer er på valg annet hvert år for å sikre kontinuitet.
   Styret skal så vidt mulig settes sammen slik at det tas hensyn til geografisk fordeling og de forskjellige medlems-organisasjonenes egenart.
  • To varamedlemmer til styret – velges for ett år
  • Tre medlemmer til valgkomité – velges for ett år
  • Revisor – velges for ett år
  • Velge 2 utsendinger til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter etter lovlig innkalling (jf § 4.3). Vedtak blir gjort med simpelt flertall dersom ikke annet er beskrevet i vedtektene.

 

§ 4.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller etter vedtak med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 4 av styrets 5 medlemmer krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

 

§ 5 STYRET

§ 5. 1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer.

Styret konstituerer seg selv.

 

§ 5.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 1. Lede rådet i perioden mellom årsmøtene
 2. Iverksette årsmøtets vedtak
 3. Oppnevne nødvendige utvalg
 4. Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/ kommunale organer
 5. Innkaller til medlemsmøter
 6. Utarbeide årsmelding og regnskap
 7. Fremme forslag til handlingsplan og budsjett
 8. Utarbeide retningslinjer for valgkomiteen

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer (eventuelt varamedlemmer) er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

 

§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

Endringene i vedtektene skal sendes Møre og Romsdal musikkråd til orientering.

 

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Kristiansund musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Kristiansund musikkråd og alle medlemmer minst 4 måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Møre og Romsdal musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

---

Kontakt oss

Kristiansund musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/kristiansund
Adresse: c/o Kristiansund symfoniorkester, Pb 711, 6501 Kristiansund N
E-post: kristiansund@musikk.no
Leder: Stig I. Piel, tlf 98 24 46 79