Bedre lokaler

Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har utarbeidet en veiledning til hjelp for lokale musikkråd i arbeidet med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål i kommunen. Fokuset i veilederen ligger på romakustikk.

Det er stor forskjell på hva som er gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk musikk (f eks korps) og forsterket musikk (f eks band). På bakgrunn av denne erkjennelsen kan vi si at det er få tilrettelagte lokaler til musikkformål i Norge.

Med andre ord er musikklivet i kommunene henvist til å øve eller holde konserter i lokaler der de akustiske forholdene er lite tilpasset bruken.
Veilederen beskriver de forskjellige fasene i prosessen. Det er også utarbeidet fullstendig veiledningsmateriell slik at de lokale musikkrådene/kommunene som ønsker det kan ta utgangspunkt i konkrete veiledningshefter og maler for rapporter og tilpasse dette til sine lokale forhold.

Det lokale musikkrådet tar initiativ til og sørger for at prosessen drives fram. Arbeidet og prioriteringene gjøres best i samarbeid med kommunen. Det er en fordel at samarbeidet blir så godt som mulig og at det etableres så tidlig som mulig i arbeidet.

1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen
Sette opp en liste over hvilke lokaler som brukes av hvilke lag og om det er til øving eller konsert. Viktig å få med hele musikklivets bruk per i dag. Gjøres normalt av musikkrådet.
(Dersom man ikke går videre til de neste punktene vil registreringa i pkt 1 være av verdi i kombinasjon med pkt 3. Man sitter da igjen med en oversikt over aktuelle musikklokaler i kommunen, og et inntrykk av hvilke lokaler som passer til hva.)

2. Måling av romakustikk
Foreta måling av bakgrunnstøy og etterklang i lokalene, hvis mulig alle lokalene fra punkt 1 (evt. prioritert liste). Gjøres med profesjonelt måleutstyr og av personer med kunnskap i målinger, for eksempel fylkesmusikkrådet eller fagakustiker.

3. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål
På bakgrunn av målerapporten vurdere hvilke lokaler som passer til hva, og hvilke lokaler som er aktuelle for fase 4. Gjøres best i samarbeid mellom musikkrådet i kommunen og personer med akustisk kompetanse.

4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene
Foreta en analyse av aktuelle tiltak i utvalgte lokaler, herunder kostnadsberegne utbedringer, i lokalene som velges ut i trinn 3. Gjøres av fagakustiker med erfaring fra romakustikk i kulturlokaler.

5. Prioritering av tiltak - lage helhetlig plan for kommunen
På bakgrunn av trinn 3 og 4 lage en helhetlig plan for musikklokaler, herunder prioritere aktuelle tiltak. Gjøres av musikkrådet, gjerne i samarbeid med kommunen. I denne fasen vurderes også evt. nybygg som del av den helhetlige kommunale planen.

6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak
Politisk arbeid med å finne økonomi til tiltakene listet opp i fase 5. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med prioriteringen.

Du kan laste ned hele veilederen her:

/share/mime/48/pdf.png Kommuneveileder - musikklokaler
(nmr_kommuneveileder_musikklokaler_rev2017.pdf, 1MB)

/share/mime/48/msword.png Bruksanvisning Trinn O - Forberedelser
(bruksanvisning_lagekommuneplan_00_forberedelser.docx, 440kB)

/share/mime/48/msword.png Bruksanvisning Trinn 1 - Registrening av lokaler
(bruksanvisning_lagekommuneplan_10_registrering-1.docx, 454kB)

/share/mime/48/msword.png Bruksanvisning - Trinn 2 - Måling av akustikk
(bruksanvisning_lagekommuneplan_20_malingavromakustikk.docx, 510kB)

/share/mime/48/msword.png Bruksanvisning Trinn 3 - Vurdering hvilke lokaler som passer til hva
(bruksanvisning_lagekommuneplan_30_vurderingtilhva.docx, 438kB)