Handlingsplan og arbeidsplan

26.05.2016 19:23 Skrevet av

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Dette betyr at hvert lokalt musikkråd selv setter opp og prioritere de oppgavene de skal arbeide med - i første rekke ut fra lokale forhold. Det er likevel en fordel om handlings-/arbeidsplanene er laget ut fra noenlunde samme lest. Det er også en fordel om handlingsplanen for det lokale musikkrådet "henger sammen" med handlingsplanen for fylkesmusikkrådet og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund.

Vi har laget en felles mal for handlingsplan/arbeidsplan for de lokale musikkråd. Denne tar utgangspunkt i at musikkrådet i kommunen skal arbeide for medlemmene og det lokale musikklivet, og er delt inn i 4 hovedmål.

HANDLINGSPLAN
Det er ønskelig at musikkrådet i kommunen følger malen for de 4 hovedmålene, strategiene og arbeidsmetodene. Denne litt mer overordnede handlingsplanen blir således felles for de lokale musikkrådene over hele landet.

ARBEIDSPLAN
Det konkrete arbeidet i det lokale musikkrådet tar utgangspunkt i en arbeidsplan - denne settes opp av hvert enkelt musikkråd og vil variere fra kommune til kommune. Det er her aktivitetene beskrives - de konkrete planene for det som planlegges det kommende året. Arbeidsplanen vil normalt behandles på musikkrådets årsmøte, men det er en fordel at styret gis fullmakt til å justere denne i løpet av året dersom dette skulle bli aktuelt.

4 FELLES MÅL

FELLES MÅL 1: INNFLYTELSE
Det er viktig for musikklivet lokalt å ha innflytelse på de avgjørelser som kommunen tar. Å få slik innflytelse er et mål i seg selv, for gjennom denne innflytelsen kan musikklivet selv være med å påvirke egen situasjon. Det er et mål å få både formell og reell innflytelse, den formelle innflytelsen innebærer bl.a. å få en formell status i offentlige beslutningsprosesser. Det er viktig å representere hele musikklivet i kommunen, alle genre og aldre.

FELLES MÅL 2: LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL
Gode lokaler til øving og konserter er kanskje det viktigste det offentlige kan bidra med for musikklivet som helhet. At lokalene er gode innebærer en rekke forhold: at de har en hensiktsmessig akustikk, at de er tilgjengelige, at de er gratis til øving og ikke for dyre til konserter, at det er gode lysforhold, god ventilasjon og at nødvendig utstyr er tilgjengelig osv.

FELLES MÅL 3: RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE
For at det lokale musikkivet skal kunne gjøre en god jobb i lokalmiljøet, og barn, ungdom og voksne gode musikktilbud, gi befolkningen gode musikkopplevelse og bidra aktivt i lokalsamfunnet, trengs gode rammebetingelser. Gode rammebetingelser innebærer økonomiske tilskudd fra kommunen, et godt samarbeid med kulturskolen og skoleverket, tilgang på kvalifiserte dirigenter og instruktører osv.

FELLES MÅL 4: KONKRETE TILTAK
Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikkgenre. Slike fellestiltak bidrar også til å smelte det lokale musikklivet tettere sammen og bidrar til godt lokalt samarbeid.

Nedenfor kan dere laste ned både et redigerbart Word-dokument som musikkrådet kan ta utgangspunkt i når dere skal lage deres egen lokale handlingsplan og arbeidsplan.
Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Dette betyr at hvert lokalt musikkråd selv setter opp og prioritere de oppgavene de skal arbeide med - i første rekke ut fra lokale forhold. Det er likevel en fordel om handlings-/arbeidsplanene er laget ut fra noenlunde samme lest. Det er også en fordel om handlingsplanen for det lokale musikkrådet "henger sammen" med handlingsplanen for fylkesmusikkrådet og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund.

Vi har laget en felles mal for handlingsplan/arbeidsplan for de lokale musikkråd. Denne tar utgangspunkt i at musikkrådet i kommunen skal arbeide for medlemmene og det lokale musikklivet, og er delt inn i 4 hovedmål.

/share/mime/48/msword.png Handlingsplan-arbeidsplan for lokalt musikkråd - redigerbar
(lokmr-arbeidsoppgaver.docx, 173kB)

/share/mime/48/pdf.png Handlingsplan - arbeidsplan for Lokale musikkråd
(lokmr-arbeidsoppgaver.pdf, 94kB)


Innflytelse

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Innflytelse - les hele sakenMusikk blir bedre i gode lokaler

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Musikk blir bedre i gode lokaler - les hele sakenRammebetingelser

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

Rammebetingelser - les hele sakenAktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.

Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet - les hele saken