Samarbeidsavtale med kommunen

27.05.2016 08:56 Skrevet av

For å klargjøre roller og oppgavedeling mellom kommunen og rådet, kan det være fornuftig å sette opp en avtale. Målsettingene er gjerne felles, men av og til kan det være godt å formalisere hva en skal samarbeide om og hvordan det skal gjøres.

Fra Mosseregionens musikkråd har vi sakset denne samarbeidsavtalen:

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
MOSSEREGIONENS MUSIKKRÅD OG MOSS KOMMUNE
Felles interesse av å fremme gode vilkår for kulturlivet i Moss!

Mosseregionens Musikkråd (MM) og Moss kommune (MK) ønsker i fellesskap å
arbeide for følgende:
• Kulturpolitikk på områdene: aktivitet, kulturarenaer, økonomi, utvikling og
samarbeid.
• MM og MK ønsker i fellesskap å utvikle kulturlivet i Moss generelt, og med
prioritet på barn og unges kulturutøvelse. Det skal legges til rette for forutsigbare
rammevilkår slik at MOM og øvrige tilknyttede kulturaktører i Moss kan satse på
kulturaktiviteter for barn og ungdom.
• MM og MK ønsker i fellesskap å fremme tiltak som kan hindre frafall og
fremme rekruttering til organisert kulturarbeid.
• MM og MK skal samarbeide om utvikling og etablering av bygg der det helt eller
delvis kan drives kulturelle aktiviteter.
Arbeidsoppgaver for Moss kommune:
• MK foretar en undersøkelse i løpet av 2007/2008 blant kulturutøvere om hvilket
behov de har for øvings- og konsertlokaler. I denne forbindelse kartlegges også
lokaler som i dag brukes til kulturformål.
• MK skal så langt det er mulig bidra til at alle planer om nye lokaler og planer om
rehabilitering/utvidelse av eksisterende lokaler forelegges MOM før MK behandler
planene. Som et minimum får MOM en kopi av saken til politisk behandling.
• MK bør tilstrebe at det settes av tilstrekkelig arealer i kommuneplanens arealdel
for fremtidige kulturarenaer.
• MK oppretter en tverrfaglig ressursgruppe vedrørende kulturarenaer. MK har
ansvar for at MOM blir involvert i planer og arbeid med idrettsanlegg mv med
tanke på felles utnyttelse også for kulturlivet i Moss.
• MK skal legge til rette for samarbeid med Kulturskolen og MOM's medlemmer
med tiltak som kan fremme rekruttering og utvikling.
• MK skal bistå MOM i arbeidet med å få etablert et kulturnettverk.

Arbeidsoppgaver for Mosseregionens musikkråd:
• MM skal sørge for en bred høringsprosess innen det organiserte kulturlivet når
det gjelder planer for kulturarenaer, og foreta prioriteringer av kulturens
behov/ønsker.
• MM skal bidra aktivt i arbeidet med rullering og revisjon av kommunedelplan for
kultur.
• MM skal samarbeide med MK for å få etablert et kulturnettverk.
• MM skal være villig til å lede prosjekter på vegne av kommunen, i forhold til
barne- og ungdomstiltak hvor kulturen har en naturlig rolle.
• MM skal innkalle kulturutvalget og forvaltningen til minimum 1 møte pr. år,
samt tilrettelegge for informasjon og oppdatering til Bystyret om kulturfaglige og
kulturpolitiske spørsmål.

Økonomi:
• MK skal bidra med økonomisk støtte som delfinansiering av en stilling i MM.
• MK skal tilstrebe forutsigbarhet og ikke redusere tildeling av midler til kulturen
midt i et budsjettår.
• MK skal bidra med driftstilskudd til MM som dekker husleien for
tilfredsstillende kontorfasiliteter.

Denne avtalen er vedtatt av styret i Mosseregionens Musikkråd 24. mai 2007, og vedtatt av Kultur-, Miljø- og Byutviklingsutvalget i møte juni 2007.

Avtalen underskrives av leder og nestleder i MM og ordføreren i Moss kommune.
Avtalen reforhandles hvert annet år, første gang i juni 2009.


Finn Jahren Leder Mosseregionens Musikkråd

Anne Elisabeth Thoresen Nestleder Mosseregionens Musikkråd

Paul-Erik Krogsvold Ordfører i Moss


Samarbeid med kulturskolen

Kulturskolen skal i følge Kulturskolerådets forslag til forskrift for skoleslaget, være:

Samarbeid med kulturskolen - les hele saken