VEDTEKTER FOR LØRENSKOG MUSIKKRÅD

Vedtatt på årsmøtet 25.2.2002. Sist endret 20.3.2017.

 

Lørenskog musikkråd (herunder kalt musikkrådet), stiftet 30.05.90, er et samarbeidsorgan for kommuneomfattende/lokale musikkorganisasjoner / lag og institusjoner med musikk /-utdanning / informasjon / -formidling som sentral oppgave.

Lørenskog musikkråd er partipolitisk nøytralt.

 

§ 1. FORMÅL

Musikkrådet skal arbeide for å fremme musikklivet i Lørenskog ved

 • å være et serviceorgan for det lokale musikklivet,
 • å utvikle kontakt og samarbeid innen det lokale musikklivet,
 • å være et musikkpolitisk interesseforum ved bl.a. å ha en rådgivende funksjon for kommunale organer i saker som vedrører musikklivet i kommunen.

§ 2. MEDLEMSKAP

A. Som medlemmer opptas enhver kommunedekkende / lokal organisasjon / institusjon med musikk som sentral oppgave.

B. Organisasjoner / lag / insitusjoner som ikke ønsker ordinært medlemskap kan opptas som assosierte medlemmer.

C. Musikkorganisasjoner som ønsker medlemskap i musikkrådet må søke skriftlig.

D. Oppsigelse av medlemskap skjer skriftlig.

 

§ 3. ORGANISASJON

Musikkrådet er et lokalt organisasjonsledd av Akershus musikkråd, med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon innen de rammer som er gitt av Akershus musikkråd.

Musikkrådet prioriterer oppgaver innen kommunen og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av Akershus musikkråd og de til enhver tid gjeldende forskrifter for voksenopplæring.

Akershus musikkråd er et regionalt organisasjonsledd av Norsk musikkråd.

 

§ 4. ÅRSMØTE

Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og holdes en gang i året innen 1. mars.

 

A. Representasjon og rettigheter:

På årsmøtet deltar med stemmerett to representanter fra hver organisasjon med ordinært medlemskap. Disse to stemmene fordeles av den enkelte organisasjon. Selv om organisasjonen har styremedlemmer i musikkrådet, har organisasjonen kun to stemmer totalt. For å opprettholde stemmerett må foregående års kontingent være innbetalt.

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett kan delta:

 • to representanter fra hver av de assosierte medlemsorganisasjonene,
 • medlemmer fra kommunale styrer, råd og utvalg,
 • representanter fra kommunale myndigheter,
 • valgkomite, andre komiteer og revisorer,
 • andre som musikkrådet har invitert eller gitt tillatelse til å delta.

Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding

 

B. Innkalling/Sakspapirer:

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 4 uker før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet.

Saksliste og saksdokument sendes ut senest 14 dager før årsmøtet.

 

 

C. Dagsorden for årsmøtet:

1. Konstituering
1.1 Valg av to referenter
1.2 Godkjenning av representantenes fullmakter
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møte dirigenter m.v.
2.1 Valg av møtedirigent
2.2 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
2.3 Valg av (tre) representanter til tellekorps

3. Behandling av årsmelding

4. Behandling av regnskap

5. Behandling av rådets forslag til handlingsplan

6. Fastsetting av kontingent

7. Behandling av budsjett

8. Behandling av innkomne forslag

9. Valg av:

 • leder, velges særskilt for ett år
 • sekretær velges for 2 år
 • kasserer velges for 2 år
 • sekretær og kasserer velges annet hvert år
 • 2 styremedlemmer velges for 2 år, velges annet hvert år.
 • 1., 2., og 3. varamedlem til styret, velges for ett år,
 • tre medlemmer til valgkomite, velges for ett år,
 • valg av representant til årsmøte i Akershus musikkråd.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

 

D. Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det, eller det foreligger enstemming vedtak i styret.

 

§ 5 STYRET

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styret iverksetter årsmøtets vedtak,

 • tilsetter personale i samsvar med retningslinjer fra NSMR,
 • oppnevner nødvendige utvalg,
 • oppnevner representanter til lokale/eventuelt kommunale organer/organisasjoner,
 • utarbeider årsmelding og regnskap,
 • fremmer forslag til handlingsprogram og budsjett.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 6 LEDERMØTE

Styret innkaller lederne i medlemsorganisasjonene / institusjonene til møte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 7 MEDLEMSMØTE

Hver organisasjon har to stemmer som fordeles av den enkelte organisasjon. Selv om organisasjonen har styremedlemmer i musikkrådet, har organisasjonen kun to stemmer totalt.

 

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTER

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall. Endringer i vedtektene skal fremlegges for Akershus musikkråd for endelig godkjenning.

 

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Lørenskog musikkråd må behandles ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt Akershus musikkråd og alle tilsluttede organisasjoner / lag / institusjoner minst fire måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves 3/4 flertall. Vedtak om oppløsning skal fremlegges for Akershus musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

 

 

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG MUSIKKRÅDS FOND

Vedtatt på Årsmøte den 23. februar 2015

 

1. FORMÅL

Fondet skal være et sikringsfond for lån, tilskudd og underskudds-garanti til medlemslag i forbindelse med større forestillinger, konserter og prosjekter. Fondets økonomiske midler kan også benyttes som tilskudd til tiltak for å fremme Lørenskog musikkråds og medlemslagenes kulturelle aktiviteter, herunder av utstyr innenfor det området som regnes for hovedaktivitet for medlemslaget.

Fondets midler skal komme alle medlemmer av Lørenskog musikkråd til gode. Det skal tilstrebes en rimelig fordeling av midlene i fondet til alle medlemmene over tid. Fondet skal bidra til styrking av kulturlivet i Lørenskog ved støtte til medlemsorganisasjonene i lang tid fremover.

2. INNTEKTER OG PLASSERING

Fondets inntekter er renter fra kapitalen, annen støtte, bingoinntekter og overføringer fra Musikkrådets drift. Det kan maksimalt utdeles budsjettert inntekt for inntektsåret med tillegg av 5 % av fondets egenkapital pr. 31.12 før utdelingsåret.

Styret i Lørenskog musikkråd har ansvar for best mulig rentabel plassering av fondets økonomiske midler.

3. BEHANDLING

Styret i Lørenskog musikkråd behandler søknadene og fatter vedtak med alminnelig flertallsbeslutning. Ved eventuell stemmelikhet, har fungerende leder dobbeltstemme. Minst 4/5 av styret må ha deltatt i behandlingen for at vedtaket skal være gyldig. Søknader skal behandles i møte.

Søknad om lån og tilskudd må leveres styret senest 4 uker før arrangement finner sted. Søknadene skal begrunnes og kostnader dokumenteres ved budsjett. For sent innkomne søknader behandles ikke.

Søknad om underskudds-garanti må leveres styret senest 4 uker før arrangement finner sted vedlagt budsjett som er i balanse eller viser overskudd. Ved krav om utløsning av garantien sendes fullstendig regnskap til musikkrådets styre senest 8 uker etter at tiltaket er avsluttet. Utbetaling av berettiget støtte vil bli gjort etter at regnskapet er gjennomgått og godkjent av styret.

For lån gjøres det skriftlig avtale med låntaker med betingelser.

Styret legger frem informasjon om vedtak og avslag på medlemsmøte til orientering.

4. REGLER FOR LÅN, TILSKUDD OG UNDERSKUDDSGARANTI.

Det kan ikke utdeles mer enn kr. 70.000,- pr. år til et medlemslag. Det er mulig å søke om underskudds-garanti selv om man har fått innvilget tilskudd til samme arrangement.

Det kan ikke utdeles midler hvis egenkapitalen som følge av utdelingen blir under kr. 750 000,-

Total låneramme er kr. 150.000,- Maksimal tilbakebetalingstid er 5 år. Lån bokføres som fordringer i regnskapet.

5. ENDRING

Disse vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

6. RETNINGSLINJER

Styret kan innenfor rammene av fondets vedtekter utarbeide retningslinjer.

7. OPPLØSNING

Fondet kan kun oppløses etter regler fastsatt i musikkrådets vedtekter.

Fondets midler disponeres da i henhold til musikkrådets vedtekter.

Kontakt oss

Lørenskog musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/lorenskog
E-post: lorenskog@musikk.no

Leder: Marit S. Andersen

VIS KONTAKTSKJEMA