/share/mime/48/msword.png Moss og omegn musikkråds vedtekter
(vedtekter-vedtatt-arsmote-2011.doc, 45kB)

VEDTEKTER FOR MOSS OG OMEGN MUSIKKRÅD

Moss og Omegn Musikkråd, stiftet 17. mars 1946, er et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for lag, institusjoner, foreninger og enkeltmusikere i Moss og omegn med musikk/musikkutdannelse/musikkinformasjon, musikkformidling, sang og dans som sentral oppgave.

Moss og Omegn Musikkråd er partipolitisk nøytralt.

1.     FORMÅL

Moss og Omegn Musikkråd skal arbeide for å fremme musikklivet i Moss og omegn ved å:

 • tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings- og studievirksomhet i musikk/sang/dans og være et serviceorgan for det lokale musikklivet
 • utvikle kontakt og samarbeid innen det lokale musikkliv
 • være et musikkpolitisk interesseorgan ved blant annet å ha en rådgivende funksjon for kommunale organer i alle saker som vedrører musikklivet

2.     MEDLEMSKAP

Moss og Omegn Musikkråd kan oppta som medlemmer enhver enkeltperson, organisasjon/institusjon med musikk/sang/dans som sentral oppgave.  For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer.
 • Organisasjonen er åpen for alle
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene
 • Enkeltpersoner deltar i en medlemsgruppe med minst ett møte årlig.

 

Organisasjoner som ikke fyller ovenstående krav og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer.

Enkeltutøvere betaler en særskilt kontingent fastsatt av styret.

Styret i Moss og Omegn Musikkråd avgjør søknader om medlemskap.

Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

 

3.     ORGANISASJON

Moss og Omegn Musikkråd er et lokalt organisasjonsledd av Østfold Musikkråd, med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon innen de rammer som er gitt av NMR.

Moss og Omegn Musikkråd prioriterer oppgaver og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av NMR og de til enhver tid gjeldende forskrifter for voksenopplæring.

4.     ÅRSMØTE

Årsmøtet er rådets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år i februar måned.

A)     Representasjon/rettigheter

På årsmøtet møter:

 • representanter fra lag/foreninger/medlemsgrupper
 • styret og komiteer valgt av årsmøtet
 • eventuelle gjester/forelesere invitert av styret

På årsmøtet deltar med stemmerett to representanter fra hver organisasjon med ordinært medlemskap. Disse stemmene fordeles av den enkelte organisasjon. Selv om organisasjonen har styremedlemmer i musikkrådet, har organisasjonen kun to stemmer totalt. For å opprettholde stemmerett må foregående års kontingent være innbetalt.

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett kan delta:

 • to representanter fra hver av de assosierte medlemsorganisasjonene
 • medlemmer fra kommunale styrer, råd og utvalg
 • representanter fra kommunale myndigheter
 • valgkomité, andre komiteer og revisorer
 • andre som musikkrådet har invitert eller gitt tillatelse til å delta
 • to representanter fra nylig innmeldte organisasjon

 

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

 

B)      Innkalling/saksliste

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 6 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 3 – tre uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest 14 dager før årsmøtet.

C)      Årsmøtet skal:

1)      Godkjenne representantenes fullmakter

2)      Godkjenne innkalling og saksliste

3)      Velge dirigent, referent og tre medlemmer til eventuell redaksjonskomité

4)      Velge to representanter til å underskrive protokollen

5)      Behandle årsmelding

6)      Behandle regnskap

7)      Behandle styrets forslag til kontingent for kommende år

8)      Behandle styrets forslag til budsjett for kommende år

9)      Behandle innkomne forslag oppført i sakslisten

10)   Velge:

 • leder, velges særskilt for ett år
 • fire styremedlemmer, velges for to år
 • 1. og 2. varamedlem til styret, velges for ett år
 • tre medlemmer til valgkomité, velges for ett år
 • to revisorer, velges for ett år.

 

Valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag på en kandidat, eller dersom noen forlanger det.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

D)     Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller med minst 1 – en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det, eller det foreligger et enstemmig vedtak i styret.

5.     STYRET

Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak
 • se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler
 • oppnevne nødvendige utvalg
 • oppnevne representanter til lokale eventuelt kommunale organer
 • utarbeide årsmelding, handlingsplan, regnskap og budsjett for kommende år
 • tilsette personale

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt to styremedlemmer er til stede. (Ev. varamedlem ved gyldig forfall fra et styremedlem). Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme (nestleder ved leders fravær).

 

LEDER-/MEDLEMSMØTER

Styret bør innkalle representanter fra medlemsorganisasjonene til møte minst 1 – en gang pr år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

6.     ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall. Endringer i vedtektene skal fremlegges for ØMR (fylket) til endelig godkjenning.

7.     OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Moss og Omegn Musikkråd må behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt ØMR (fylket) og alle medlemmene minst 4 – fire måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves 3/4 stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal fremlegges for ØMR (fylket), som ivaretar disponible midler/eiendeler inntil nytt råd kan etableres.

Moss 28. februar 2011

MOSS OG OMEGN MUSIKKRÅD

Disse vedtekter er revidert ut fra vedtekter vedtatt på årsmøtet 17. mars 2005. Sist revidert på årsmøtet 28. februar 2011.

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA