Om og for lokale musikkråd

HVA ER ET LOKALT MUSIKK/KULTURRÅD

Det lokale musikk/kulturrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og regionleddenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen, og er et felles talerør for musikklagene i kommunen overfor politikere og myndigheter.

Musikkrådet skal arbeide for best mulige forhold for musikklagene og de musikkinteresserte i kommunen, for alle musikksjangre.

Musikkrådene arbeider med forhold knyttet til både øving (lokaler, utstyr, tilgjengelighet, pris) og til konserter (lokaler, utstyr, pris, markedsføring).

De fleste musikkråd arrangerer også konkrete fellestiltak, kurs, konserter, konsertserier mm, og bidrar også i kommunens kulturuker, 17.mai-arrangementer osv.

Arbeidet er stort sett frivillig, men i noen kommuner bidrar kommunen med økonomi slik at det musikkrådet kan ha lønnet sekretær eller konsulent.

Godt fungerende lokale musikkråd hjelper både musikklagene og kommunen.

HVORFOR LOKALT MUSIKKRÅD

De fleste rammebetingelsene som angår de lokale musikklagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband etc) avgjøres av kommunen.

  • Det er kommunen som gir hoveddelen av de økonomiske tilskuddene til musikklagene.
  • Det er kommunen som bestemmer over kulturhuset.
  • Det er kommunen som fastsetter vilkårene for samarbeid med kulturskolen (bl.a. kjøp av lærertimer og dirigenttjenester).
  • Det er kommunen som bestemmer over kommunens lokaler, ikke minst skoler, som musikklivet i stor grad bruker.

Ikke bare økonomi, men selvsagt er kroner viktig

Også på andre måter er det kommunen som fastsetter betingelsene for drift av de frivillige lagene i kommunen. Det er en økende tendens til at stadig flere oppgaver blir desentralisert i Norge, og kommunene får således stadig mer å si for det lokale musikklivet.

Et samlet musikkliv står sterkere enn lagene hver for seg.

Det er ikke bare kroner som betyr noe, selv om dette kanskje er det som man først tenker på når det gjelder kommunens forhold til musikklivet. Størrelsen på de kommunale tilskuddene er viktige, og det er slik i Norge at det i første rekke er kommunen som har ansvar for å gi økonomisk tilskudd til sitt eget lokale musikkliv (og organisasjonsliv for øvrig).

I mange kommuner samarbeider kommunen med musikkrådet når det gjelder fordeling av de kommunale tilskuddene til musikklivet, og det er vanligvis en god ordning. På den måten kan musikklivet selv være med på å prioritere de økonomiske midlene, og se tilskuddene både i sammenheng og for de enkelte lagene. Ikke minst vil et velfungerende musikkråd ha inngående kjennskap til kommunens musikkliv, og på den måten foreta en rettferdig fordeling ut fra reelle faktiske forhold.

Gratis tilgang til øvingslokaler

Kommunen eier skolelokalene, og disse passer for øving til mange av musikklagene. Skolene er ledige på ettermiddagstid og kveldstid, og det er god samfunnsøkonomi å benytte disse til øving og kurs for det lokale musikklivet.

Voksenopplæringsloven fastsetter at opplæring som gis i henhold til denne loven (og det gjelder det meste av musikkopplæring i regi av lokale musikklag) i undervisningslokaler SKAL tilbys gratis til lagene.

Det kan likevel være aktuelt for musikkrådet å følge med på dette området, og ikke minst kan det være enkelte typer musikkaktiviteter som ikke får gratis lokaler. Arbeid for å gi ALLE lokale musikkaktiviteter gratis øvingslokale er derfor ofte en hovedoppgave for musikkrådet i kommunen.

Rimelig tilgang til gode konsertlokaler

I store deler av landet er dette et større problem, og det er viktig at musikkrådet er oppmerksom på konsertlokalene i kommunen både når det gjelder kostnader og kvalitet. Skal ett og samme lokale (f.eks. i kulturhuset) benyttes til flere typer musikk må det være variabel akustikk. Og prisen må ikke være så høy at koret eller korpset heller foretrekker å bruke den håpløse gymsalen til konsert.

Gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen

Det er viktig for musikklivet å stå sammen slik at alle musikklagene får gode samarbeidsbetingelser med kommunens kulturskole. En velfungerende kulturskole med et bredt og godt samarbeid med det lokale musikklivet bør være en prioritert oppgave både for kommunen og musikkrådet.

Felles utstyr i kommunen

Mange musikksjangre trenger utstyr av forskjellig art, det være seg teknisk utstyr, korkrakker, slagverksutstyr eller annet utstyr som flere musikklag kan bruke sammen. Det kan ofte være bedre å investere i felles utstyr enn at hvert musikklag må kjøpe alt utstyr selv.

Positiv holdning til eget musikkliv

Det burde være en selvsagt sak at kommunen, både politikere og administrasjon, har en positiv holdning til det lokale musikklivet og hjelper til så godt de kan. Dette må også omsettes i konkret lokal politikk. Her bør musikkrådet kunne hjelpe kommunen til en god lokal musikkpolitikk, slik at kommunens innbyggere får anledning til gode musikkopplevelser både som utøver og publikum.

SAMMEN ER VI STERKE!