Kommentarer til kulturbudsjettet

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Her er Norsk musikkråds kommentarer til og betraktninger rundt Kulturdepartementes budsjett for 2015

Gledelig økning til korfeltet
Norsk musikkråd ser med glede på regjeringens satsing på korfeltet. 1/3 av Norges kor er medlem av organisasjoner med tilknytning til Norsk musikkråd og satsingen på Aktivitetsmidler for kor og Krafttak for sang vil bety mye for disse og for resten av korfeltet.

Musikkorganisasjonene trenger forutsigbarhet
Norsk musikkråd har lenge jobbet for å flytte de landsomfattende musikkorganisasjonenes driftstilskudd ut av post 74 under Norsk kulturråd. Dette har vi endelig lyktes med, men vi er forundret over at kulturdepartementet ser på ordningen som egnet for spillemiddelfinansiering. Her er det snakk om driftstilskudd til organisasjoner som trenger trygg og sikker drift, da er det vanskelig å se at disse skal komme godt ut av å ha en såpass utrygg finansiering som tippeoverskuddet er. Et annet usikkerhetsmoment her er at spillemidler vanligvis blir utbetalt i juni måned, det betyr at organisasjonene må drive i over 5 måneder uten årets tilskudd på konto.

Norsk musikkråd har også jobbet for en økning av tilskuddet til de landsomfattende musikkorganisasjonene. Tilskuddet har ikke hatt noen reell økning utover lønns- og prisvekst på over ti år, og i 2014 valgte Norsk kulturråd å kutte det med 1,5 mill. Disse organisasjonene utgjør grunnmuren i det frivillige musikklivet og kulturfrivillighet er et satsningsområde for regjeringen. Da finner vi det forunderlig at det heller ikke i år er funnet rom for en økning.

Urovekkende kutt til kulturbygg
Reduksjonen av spillemidler til kulturbygg er urovekkende for det lokale kulturlivet. Det er et stort etterslep på vedlikehold av kulturbygg rundt om i landet, mange står i kø og nå øker køen. Situasjonen blir enda mer prekær for de mindre lokale og regionale kulturbyggene i og med at tilskuddet til idrettsbygg øker. Det vil bli økt lokal kamp om anleggspengene i kommunene og kommunene vil i enda større grad prioritere idrettsbygg da dette vil utløse mye større statlige summer.

Katastrofebudsjett for studieforbund
Tilskudd til studieforbund får et kutt på ca. 20 % i statbudsjettet for 2015, i tillegg er tilskuddet til Voksenopplæringsorganisasjoner halvert. Dette er dramatisk for det frivillige musikklivet som er avhengige av VO-tilskuddene i sitt daglige virke.

Driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene løftes ikke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er skuffet for i Statsbudsjettet 2015 finnes det ikke tegn til at regjeringen kommer til å gjøre alvor ut av lovnaden om økonomisk løft for norsk frivillighet. Driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene har fått en indeksregulering, på tross av det veldige behovet for å øke denne støtten.

LNU har over flere år sett en vekst i barne- og ungdomsorganisasjonene, både i antall organisasjoner, antall lokallag og antall medlemmer. Det regjeringen gjør nå er å stanse denne veksten, sier LNU i sine budsjettkommentarer. Norsk musikkråd gir vår tilslutning til LNU sine budsjettkommentarer, og viser til at flere av våre medlemsorganisasjoner også mottar tilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Frifond - ingen reell økning
Total utdeling til Frifond i 2015 (over statsbudsjett og fra spilloverskuddet ) forblir nærmest uendret i pengebeløp, mens bevilgningen justert for indeks vil gå ned med 2 prosent. I 2014 var den totale utdelingen til Frifond på 199,5 mill. kroner. Ifølge forslaget til statsbudsjett og prognosene for spilloverskuddet i 2015, vil den totale utbetalingen bli på 200,9 mill. kroner. 

Pengespilloven §10 foreslås endret fra og med 2015 slik at overskuddet fra Norsk Tipping AS fordeles slik (prosent for 2014 i parentes):

Ifølge prognosene vil endringene i tippenøkkelen gi følgende økning fra 2014 til 2015:

Det foreslås å flytte enkelte tiltak som i dag finansieres over statsbudsjettet, til tippenøkkelen. 

I henhold til prognosene for spilloverskuddet vil 616,5 mill. kroner fordeles til kulturformål i 2015. I 2014 var dette beløpet på 494,8 mill. kroner.

 

Kulturbudsjettet finner du her

Kulturdepartementets pressemeldinger om budsjettet finner du her


Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping - les hele sakenKulturbudsjettet 2016

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Kulturbudsjettet 2016 - les hele sakenNorsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Vi deltar på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Norsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen - les hele sakenNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet

Regjeringen informerer i en pressemelding at Kjersti Aastad er oppnevnt som ny politisk rådgvier i Kulturdepartementet.

Ny politisk rådgiver i Kulturdepartementet - les hele sakenVeileder for forenkling

Kulturdepartementet har nylig ferdigstilt veileder for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Norsk musikkråd vil se denne i lys av de ulike tilskuddsordningene vi forvalter på vegne av staten.

Veileder for forenkling - les hele sakenPM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner

Norsk musikkråd hilser velkommen Kulturdepartementets gjennomgang av tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner med tanke på forenkling. Musikkrådet regner med at Kulturdepartementet også ser på de tilskuddsordningene til frivillighetsfeltet som kanaliseres via Kulturrådet og flytter til tilbake til Kulturdepartementet. Et slikt grep vil forenkle Norske musikkråds og andre organisasjoners hverdag.

PM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner - les hele sakenVi hilser nye kulturpolitikere velkommen!

Ny regjering er utnevnt, ny kulturminister med ny politisk ledelse er på plass og Stortinget har konstituert seg. Vi hilser kulturpolitikerne velkommen og lykke til i arbeid for kulturlivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt.

Vi hilser nye kulturpolitikere velkommen! - les hele sakenPM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping

Regjeringa har fastsett ei endring i forskrift om grasrotandel. Endringa inneber at Norsk Tipping sine nye interaktive nettspel skal få same utrekningsmodell for grasrotdel som speleterminalane Multix.

PM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping - les hele sakenFrivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Frivillighetens regjeringserklæring - les hele sakenDet er ikke morsomt å synge i en polvott

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott - les hele sakenFrivillighetens stemmer

Utstillingen "Frivillighetens stemmer" åpnet utenfor Stortinget mandag 26. august.

Frivillighetens stemmer - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART