Norsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Vi deltar på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Høringsnotat til Familie- og kulturkomiteen

Forslag til Statsbudsjett 2015

 

Innspill og forslag til Kulturkomiteen:

  1. Driftstilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoner flyttes til post 78 under Kulturdepartementet og økes med 10 millione.
  2. Tilskuddene til ”Desentralisert ordning for spillemidler for kulturbygg” opprettholdes i samsvar med spillemiddelforliket og tidligere vedtak i Stortinget med 133 millioner kroner i 2015.

 

* * *

 

Norsk musikkråd er en frivillig interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Musikkrådet er paraplyen i det frivillige musikklivet og representerer alle musikksjangre med over 140 000 medlemmer fra 33 musikkorganisasjoner. Musikkrådet initierer og arbeider med ulike prosjekter med interesse for hele musikklivet, som ”Rom for spilleglede” og akustikknormer for øve- og fremføringslokaler. Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner, Komp (kompetansehevende tiltak), Frifond organisasjon og Frifond musikk på vegne av Kulturdepartementet.

I Kulturutredningen 2014 ble det understreket at det lokale frivillige kulturliv ikke hadde blitt løftet som kulturfeltet for øvrig. I tillegg slo Enger-utvalget fast at det frivillige kulturlivet trenger egnede øve- og fremføringslokaler.

 

1. Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner

Vi er glade for at tilskuddet er flyttet ut av Kulturrådet, men utilfredse med at det er flyttet til spillemidlene. Denne posten er, etter vår mening, ikke egnet for finansiering av drift, altså midler som går til lønn, husleie, strøm osv. Organisasjonene trenger, gjennom driftstilskuddet, en forutsigbar finansieringskilde som ikke er prognosebasert. Økningen til kulturfeltet over spillemidler bør styrke de ordninger som allerede ligger i tippenøkkelen, det vil si Frifond, Den kulturelle skolesekken og tilskudd til kulturbygg. Dersom andre formål skal finansieres over spillemidler, bør det være prosjektrelaterte tilskudd. Musikkrådet foreslår at tilskuddet flyttes til post 78 under Kulturdepartementet.

Frivillige lag og musikkorganisasjoner har et eksistensielt behov for økt driftsstøtte. Driftsstøtte er grunnleggende for å sikre kvalitet, kompetanse, sjangeruttrykk, tilbud på tvers av alder, utviklingstiltak, rekruttering og tilbud til barn og unge. Kulturbudsjettet gir heller ikke i år noen økning til Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner. Dette til tross for lovprising av kulturfrivilligheten har det ikke vært noen reell økning på over ti år. Midlene har kun blitt prisjusert de siste seks årene til tross for stor økning i aktivitet og vekst i organisasjonene. I 2014 ble ordningen sågar kuttet med 1,5 mill. I perioden har det kommet inn mange nye organisasjoner til  kulturfrivilligheten. Uten rammeøkning og friske midler har det vært umulig å sikre en rettferdig fordeling og å gi disse organisasjonene rammer som sikrer forsvarlig drift. For å ta igjen 2014-kuttet og for å kunne foreta en rettferdig fordeling ved heving av alle organisasjonene til et forsvarlig nivå, foreslås å øke rammen med 10 millioner kroner.

2. Bruksrom for det lokale frivillige kulturlivet

Norsk musikkråd er overrasket og bekymret over det foreslåtte kuttet på hele 36,7 % til regionale- og lokale kulturbygg. Kuttet rammer ikke nye, store kulturhus, men de mer enn 10.000 øvelokaler/bruksrom som brukes av 500.000 frivillige ukentlig i hele landet. Det er et stort etterslep på gode, egnede og sikre bruksrom for det lokale frivillige kulturlivet.  Disse midlene er nødvendige for både utbedring av eksisterende øvelokaler og etablering av nye bruksrom.

3. Tilskudd til studieforbundene – kompetanseheving i frivillige organisasjoner

Norsk musikkråd er svært bekymret for det foreslåtte kuttet på 40 millioner kroner i studieforbundenes tilskudd. Dette vil ramme kompetansearbeidet i de frivillige organisasjonene hardt. Vi viser til innspill fra Musikkens studieforbund og Vofo i denne sammenheng.

 

Oslo, den 6. november 2014

 

Halvard Kausland, styreleder                                                                       Magnar Bergo, daglig leder


Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping - les hele sakenKulturbudsjettet 2016

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Kulturbudsjettet 2016 - les hele sakenKommentarer til kulturbudsjettet

Her er Norsk musikkråds kommentarer til og betraktninger rundt Kulturdepartementes budsjett for 2015

Kommentarer til kulturbudsjettet - les hele sakenNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet

Regjeringen informerer i en pressemelding at Kjersti Aastad er oppnevnt som ny politisk rådgvier i Kulturdepartementet.

Ny politisk rådgiver i Kulturdepartementet - les hele sakenVeileder for forenkling

Kulturdepartementet har nylig ferdigstilt veileder for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Norsk musikkråd vil se denne i lys av de ulike tilskuddsordningene vi forvalter på vegne av staten.

Veileder for forenkling - les hele sakenPM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner

Norsk musikkråd hilser velkommen Kulturdepartementets gjennomgang av tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner med tanke på forenkling. Musikkrådet regner med at Kulturdepartementet også ser på de tilskuddsordningene til frivillighetsfeltet som kanaliseres via Kulturrådet og flytter til tilbake til Kulturdepartementet. Et slikt grep vil forenkle Norske musikkråds og andre organisasjoners hverdag.

PM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner - les hele sakenVi hilser nye kulturpolitikere velkommen!

Ny regjering er utnevnt, ny kulturminister med ny politisk ledelse er på plass og Stortinget har konstituert seg. Vi hilser kulturpolitikerne velkommen og lykke til i arbeid for kulturlivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt.

Vi hilser nye kulturpolitikere velkommen! - les hele sakenPM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping

Regjeringa har fastsett ei endring i forskrift om grasrotandel. Endringa inneber at Norsk Tipping sine nye interaktive nettspel skal få same utrekningsmodell for grasrotdel som speleterminalane Multix.

PM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping - les hele sakenFrivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Frivillighetens regjeringserklæring - les hele sakenDet er ikke morsomt å synge i en polvott

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott - les hele sakenFrivillighetens stemmer

Utstillingen "Frivillighetens stemmer" åpnet utenfor Stortinget mandag 26. august.

Frivillighetens stemmer - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART