Momskompensasjon

Momskompensasjon tildeles over kulturbudsjettet kap 315 post 70. I 2019 er ordningen på 1,6 mrd kroner.

Ordningen kom som følge av innføringen av moms på en rekke nye tjenester i 2001. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Det ville betydd at frivillige virksomheter uten kompensasjon ville fått en ekstrakostnad på 25 prosent. Det ble derfor etablert en kompensasjonsordning for å kompensere frivillige lag og foreninger for merutgiftene som følge av reformen.

Ordningen har en dokumentert modell og en forenklet modell. Organisasjonene velger selv om de benytter dokumentert eller forenklet modell. I dokumentert modell søkes kompensasjon basert på dokumenterte momskostnader, mens i forenklet modell oppgis de totale driftskostnader og fradrag for kostnader som faller utenfor ordningen. Beregningsnøkkelen i forenklet modell tar utgangspunkt i at frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift for et beløp tilsvarende 35 prosent av driftsutgiftene etter fradrag. Forholdstallet for en gjennomsnittlig momssats er satt til 20 prosent.

Norsk musikkråd søker på vegne av fylkesmusikkrådene og lokale musikkråd. Det vil si at alle musikkråd som er kvalifisert for ordningen kan få tilbake deler av momsen via Norsk musikkråd.

Ordningen er nedfelt i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Målgruppe: Demokratiske ikke-økonomiske foreninger, tros- og livssynsorganisasjoner og stiftelser der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsen sin egen virksomhet.

Søknadsfrist er 1. september. Musikkråd som skal søke momskompensasjon må sende inn opplysninger til Norsk musikkråd i god tid før dette.

Nytt i 2019 - alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Les mer