DRIFTSSTØTTE

Oslo kommunes driftsstøtte til skolekor, korps og orkestre søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo musikkråd innen 1. mars.

Tilskudd gis til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo i henhold til forskrift av 27.08.2003. Det kan søkes om støtte til generell drift av virksomheten. 1. mars er søknadsfrist for tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo. Ditt lag søker via deres medlemsorganisasjon innen fristen. Dersom dere ikke er organisert, sendes søknaden direkte til Oslo musikkråd. Søknaden må være mottatt av Oslo musikkråd innen 1.mars.

Driftstilskuddet er ment å styrke aktivitets- og opplæringstilbudet, samt dekke kostnader knyttet til dirigent, instruktør og innkjøp av instrumenter. Søknad om tilskudd skal inneholde aktivitetsskisse, budsjett, handlingsplan/tiltaksplan og bekreftet antall registrerte og aktive medlemmer siste år med alderssammensetning.

Søknaden må vedlegges siste års årsmelding og årsregnskap for virksomheten med spesifikasjon over samtlige mottatte offentlige tilskudd. Søknaden må være undertegnet av bemyndiget leder for virksomheten.

Tilskudd gis ikke til interesseorganisasjoner for skolekor, -korps, -orkestre, kor, ungdomsorkestre og amatørkorps. Tilskudd gis heller ikke til musikkaktiviteter og musikkorganisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser. Organisasjoner som kan innstille til fordeling av midler kan ikke selv søke om støtte etter denne forskriften.

Skolekor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund.
Virksomheter under Oslo musikkråd søker til: Oslo musikkråd, enten pr e-post til oslo@musikk.no eller pr post til Postboks 4774 Sofienberg, 0506 Oslo.
Uorganiserte skolekor, -korps og -orkestre kan også søke via Oslo musikkråd.


/share/mime/48/pdf.png Forskrift om tilskudd til skolekor
(forskrift-om-tilskudd-til-skolekor-252_03.pdf, 13kB)

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo