HANDLINGSPLAN 2018 - 2019

 

ARBEID PÅ LANDSPLAN

Utføre prosjektarbeid på oppdrag fra Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd

Fellessekretariatstjenester tilbys landsomfattende organisasjoner

Videreutvikle samarbeid med andre fylkesmusikkråd

ARBEID PÅ FYLKESPLAN

Ivareta fritidsmusikklivets interesser gjennom å samarbeide med organisasjoner og institusjoner i fylket i samarbeidsprosjekter, kursutvikling og møtevirksomhet.

Ivareta fritidsmusikklivets interesser gjennom aktiv deltakelse i prosjektering av lokale og regionale kulturbygg.

Tilby akustikkmålinger for lokaler til musikkformål og samarbeide med fylkeskommune og kommuner om anbefalinger til tilpasninger for musikkaktiviteter.

Opprettholde prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) som et helhetlig opplæringstilbud i Åna og Stavanger fengsel.

 Arbeide for god innflytelse i kulturpolitikken i fylket

ARBEID PÅ LOKALPLAN

Arrangere åpne opplæringskurs.

Gi opplæring/veiledning om voksenopplæringsmidler

Arbeide for å være en støttespiller for det lokale musikklivet

Drive informasjonsarbeid

Administrere utleie av øvingsrom i gammel kulturskole/Bjergsted 2 i Stavanger

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA