Sandnes musikkråd

Kontaktperson: Tone Kielland Smith, daglig leder

E-post: toneksmith@email.com, tlf: 51 68 87 04


Eigersund musikkråd

Kontaktperson: Axel Seglem

E-post: axel.seglem@skatteetaten.no, tlf: 51 49 01 82


Hva er og hva gjør et lokalt musikkråd?

Det lokale musikkrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og fylkesmusikkrådenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen, og er felles talerør for musikklagene overfor lokale myndigheter. Musikkrådet skal arbeide for best mulige forhold for musikklagene og de musikkinteresserte i kommunen, for alle musikksjangre. I tillegg til politisk påvirkning bør det arbeide konkret med forhold knyttet til både øving (lokaler, betingelser, lager, tilgjengelighet, felles teknisk utstyr, korkrakker, utstyr osv) og konserter (lokaler, betingelser, utstyr, produksjoner, markedsføring mm), forholdet til kulturskolen, økonomi og andre rammebetingelser osv. De fleste lokale musikkråd er aktive i budsjett-, plan- og høringsprosesser som angår musikklivet. Dessuten er det vanlig at de lokale musikkrådene arrangerer fellestiltak som konserter, dager, mønstringer, kulturuker, jubileer, kurs osv. Slike fellestiltak bidrar også til å utvikle samholdet i det lokale musikklivet. Mange kommuner bruker musikkrådene ved fordeling av lokale kulturmidler. Noen musikkråd fordeler også fondsmidler på vegne av banker og private aktører. Arbeidet i musikkrådet er frivillig, men en del steder bidrar kommunen med ressurser til sekretærtjenester og andre driftskostnader. Godt fungerende lokale musikkråd er nyttig både for musikklagene og kommunen. Og for musikklivet er det viktig å ha aktive og ressurssterke aktører på alle forvaltningsnivåer, også på kommunenivået. Derfor bør det være lokalt musikkråd i alle kommuner.

Hvem kan være medlem?

Lokale kor, korps, orkestre, arrangører og band i alle sjangere - også enkeltutøvere, lag og foreninger - kan være medlem i musikkrådet. Lagene trenger ikke være medlem i Norsk musikkråd eller Musikkens studieforbund. Noen steder kan det være hensiktsmessig å inkludere revygrupper, dansegrupper og andre ytringskulturaktører som også befatter seg med musikk. I så fall gjenspeiles dette ofte i navnet (musikk- og teaterråd, kulturråd, kulturnettverk, kulturforum, o.l.)

Hvorfor lokalt musikkråd?

Musikkrådet skal arbeide for at kommunen i sterkere grad setter musikklivet på dagsorden, bidra til at musikklagene trives, at befolkningen får oppleve et godt fungerende musikkliv, at økonomiske dugnader ikke bryter ned musikkgleden, at ungdom som spiller i band får steder å spille osv. For å oppnå dette bør musikklivet stå sammen.

Det lokale musikkrådet og kommunen

Kommunen er den viktigste aktøren som det lokale musikkrådet forholder seg til, bl a fordi kommunen bestemmer over de fleste rammebetingelser for det lokale musikklivet (lokaler, penger, utstyr, tjenester mm).

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA