Hva er god akustikk?

10.07.2017 12:32 Skrevet av Rogaland musikkråd

Et særlig satsingsområde for Rogaland musikkråd er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band).

Kartlegging og prioritering
Rogaland musikkråd har samarbeidet med Norsk musikkråd og andre fylkesmusikkråd om å gjennomføre akustikkmålinger i kommunene i Rogaland. Akustikkmålinger er et viktig verktøy for å kartlegge hva slags bruk eksisterende lokaler er egnet til og som grunnlag for å iverksette tiltak i forbindelse med rehabiliteringer. Målingene er også et viktig grunnlagsmateriale for å gjøre gode valg av hva slags lokaler man skal prioritere i forbindelse med nybygg. I 2014 investerte Rogaland musikkråd i måleutstyr og foretok opplæring av eget personell. Dette gjør at vi nå er godt rustet og godt i gang med akustikksatsingen.

Ny standard
Lokalenes egnethet vurderes ut fra kriterier nedfelt i musikkrådets normer og veiledninger. I april 2014 blir disse normene avløst av en ny norsk standard for lokaler til musikk. Dette markerer en helt ny æra i musikkrådets arbeid for å bedre rammevilkårene for det frivillige musikklivet. Det vil nå være sterke forpliktelser for alle som bygger og rehabiliterer lokaler som skal brukes til musikkformål. Standarden tvinger fram god planlegging, vurdering og prioriteringer av hvilket bruk man skal ha i lokalene. På sikt vil dette bety mye for å tilby det frivillige musikkfeltet egnede lokaler til sitt bruk.

Akustikksatsing
I perioden som kommer vil HMR intensivere sitt akustikkarbeid. Med den nye standarden vil vi ha et mer slagkraftig verktøy som gir oss endra bedre mandat til å være proaktiv i prosesser:
Hurra!

Det blir en internasjonal ISO-standard for akustikk i musikkøverom!

Hurra! - les hele sakenKartlegging av kulturlokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Selv om mange kommuner har gode oversikter er det vi som er storbrukere av lokaler som vet best hvor skoen trykker. Kulturalliansen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som nå gjør det mulig å gjennomføre uttømmende kartlegginger av lokalene som det frivillige kulturlivet benytter seg av. Piloten ble gjennomført vinteren 2017-2018 og metoden og databasen er nå klar til bruk. 

Kartlegging av kulturlokaler - les hele sakenHer har vi målt

Via denne lenken kan dere se hvor vi har målt i Rogaland. Ved å trykke på stedet kan dere også laste ned rapporten etter målingen.

Her har vi målt - les hele sakenAkustikkmålinger

Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris!

Akustikkmålinger - les hele sakenSjekkliste øverom for kor og korps

Det er utarbeidet veiledere/sjekklister for kor og korps. Du kan hente den opp her!

Sjekkliste øverom for kor og korps - les hele sakenNorsk musikkråds normer og anbefalinger 2017

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger 2017 - les hele sakenKommuneveileder musikklokaler

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder musikklokaler - les hele sakenNy norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert.

Ny norsk standard for bedre musikklokaler - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA