Norsk musikkråds normer og anbefalinger 2017

12.01.2018 11:21 Skrevet av Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement og forklaring til den nasjonale standarden NS8178 :2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne ble utgitt av Standard Norge i 2014 og er nå retningsgivende for akustiske forhold i alle nye musikklokaler og lokaler som rehabibliteres til musikkbruk over hele landet, bl.a. i skoler.

Endringer ut fra erfaringer

Erfaringene med bruk av standarden og tidligere normer og anbefalinger ligger til grunn for årets versjon. Det viser seg at flere oppfatter at "øvecelle" i standarden er tilstrekkelig for undervisningsrom f.eks. i kulturskolen.  Imidlertid er det ikke plass til 1-2 elever, lærer, pinao og evt forsterkerutstyr i disse minste rommene, verken rent fysisk eller akustisk  sett. I tillegg kan de små rommene i en del tilfeller gi så høy lyd at ikke er helsemessig tilfredsstillende for en lærer som skal undervise hele dagen. Vi har derfor presisert at øverom er nettopp dette, et sted å øve for 1-2 pesoner. Undervisningsrommene må være litt større, dvs av typen "små ensemblerom".

Videre er det kommet en presisering vedrørende øverom for korps (dvs for flere enn 25 utøvere). Standarden fastsetter kriterier for etterklangstid avhengig av rommets størrelse, med en minimums- og en maksimumsverdi. Basert  på erfaringer anbefaler vi nå sterkt at etterklangstiden i rom der korps øverr ligger i den nederste halvdel av dette spennet. Dette gir vesentlig bedre forhold, spesielt for korps som spiller forholdsvis sterkt og der de tidligere kriteriene kunne gi for høy lyd i rommet.

Det er også foretatt enkelte andre mindre presiseringer, bl.a. er det nå tatt inn under "De viktigste akustiske kriteriene" at titteskapsscene aldri er egnet til musikkformål, og en presisering om at takformen også må vurderes. Det er også tatt inn en setning om at forholdet mellom lengde og bredde i konsertlokaler må vurderes, og ikke bør være over 1:2. Dette står eksplisitt når det gjelder øverom for akustuisk musikk, og er trolig bare uteglemt i standarden.

Forbedret og oppdatert illustrasjoner

I den nye versjonen er det funnet plass til den mest sentrale figuren fra Norsk Standard NS8178 - som angir forholdet mellom etterklangstid og romvolum for hverr av de tre kategoriene akustisk lydsvak musikk (kor ol), akustisk lydsterk musikk (korps ol) og forsterket musikk (band ol). Denne figuren er helt sentral i standarden og vi har nå ønsket å presentere den også i våre normer.

Vi har også oppdatert kartet som viser alle de over 500 akustikkmålingene som nå er gjennomført av fylkesmusikkrådene. Gjennom å klikke på kartet kan alle få de viktigste opplysningene om stedet, og man kan også laste ned selve målerapporten hvis man ønsker det.

Se hele brosjyren her: 

http://www.musikk.no/sfiles/1/32/28/66/5/file/nmr_akustikknorm-musikklokaler_rev2017.pdf
Hurra!

Det blir en internasjonal ISO-standard for akustikk i musikkøverom!

Hurra! - les hele sakenKartlegging av kulturlokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Selv om mange kommuner har gode oversikter er det vi som er storbrukere av lokaler som vet best hvor skoen trykker. Kulturalliansen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som nå gjør det mulig å gjennomføre uttømmende kartlegginger av lokalene som det frivillige kulturlivet benytter seg av. Piloten ble gjennomført vinteren 2017-2018 og metoden og databasen er nå klar til bruk. 

Kartlegging av kulturlokaler - les hele sakenHer har vi målt

Via denne lenken kan dere se hvor vi har målt i Rogaland. Ved å trykke på stedet kan dere også laste ned rapporten etter målingen.

Her har vi målt - les hele sakenAkustikkmålinger

Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris!

Akustikkmålinger - les hele sakenHva er god akustikk?

Et særlig satsingsområde for Rogaland musikkråd er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band).

Hva er god akustikk? - les hele sakenSjekkliste øverom for kor og korps

Det er utarbeidet veiledere/sjekklister for kor og korps. Du kan hente den opp her!

Sjekkliste øverom for kor og korps - les hele sakenKommuneveileder musikklokaler

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder musikklokaler - les hele sakenNy norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert.

Ny norsk standard for bedre musikklokaler - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA