Foto: Jo Tandrevold

Driftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune

22.08.2018 11:03 Skrevet av Rogaland musikkråd

Rogaland fylkeskommune gir drifts- og tiltaksstøtte til frivillige regionale lag og organisasjoner i Rogaland. Ordningen administreres av Rogaland musikkråd.

Formål
Gjennom tilskuddsordningen ønsker Rogaland fylkeskommune å styrke det økonomiske grunnlaget for regionale frivillige organisasjoner i Rogaland.

Hvem kan søke om tilskudd? 

Tilskuddsordningen gjelder frivillige lag og organisasjoner i Rogaland som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet.

For å få støtte må organisasjonen være etablert som et regionalt ledd og enten ha medlemmer i 12 kommuner, eller lokallag i minst 4 kommuner i Rogaland.  Det kreves at organisasjonen søker om både drifts- og tiltaksstøtte og oppfyller kriteriene for dette.

Organisasjoner som mottar drifts- og tiltaksstøtte skal ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt kontingent året før søknadsåret.

Hvem kan ikke søke om tilskudd? 

Fylkesledd/regionale organisasjoner som mottar driftsstøtte fra statlige organer inkluderes ikke i ordningen. Dette inkluderer bl.a. politiske partier, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten.

Generelle krav

  1. Dersom organisasjonen mottar annen støtte fra Rogaland fylkeskommune kan dette få innvirkning på fastsettelsen av tilsagnsbeløp.
  2. Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer for fylkesleddet/den regionale organisasjonen i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
  3. Organisasjoner må ha egen e-post-adresse som overføres ved skifte av kontaktpersoner.
  4. Organisasjoner som støttes av Rogaland fylkeskommune må forplikte seg til å godta bruk av ledsagerordningen.
  5. Medlemmer som har fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.
  6. Medlemstall bekreftes ved innsending av medlemsliste attestert av styreleder og valgt revisor, eller ved bekreftelse fra sentralleddet i barne- og ungdomsorganisasjoner som får støtte fra Fordelingsutvalget.
  7. Medlemslisten må inneholde fødselsår på medlemmer som er under 26 år året før søknadsåret. Eventuell bekreftelse fra sentralledd må inneholde antall medlemmer under 26 år.

Former for tilskudd 

Det gis drifts- og tiltaksstøtte. For å sikre aktivitet i organisasjonene forutsettes det at det søkes både om drifts- og tiltaksstøtte. Søknader som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist.

a) Driftsstøtte 

Driftsstøtten er å anse som støtte til den ordinære driften av organisasjonen. Den gis med et fast beløp pr. organisasjon/kretsledd og et bevegelig tilskudd fastsatt på grunnlag av geografisk og organisatorisk utbredelse.

Ved søknad om driftsstøtte skal organisasjonene oppgi antall medlemmer under 26 år.

Beregningen skjer etter følgende satser:
Grunnbeløp for alle som fyller basiskravene: kr 5 000
Tillegg per kommune med lokallag utover minstekravet (flere enn 4 kommuner): kr 1 000

Tillegg for organisasjoner med 100 eller flere betalende medlemmer under 26 år: kr 5 000

Det gis et ekstra tilskudd for mer enn 100 medlemmer under 26 år. Satsen er kr 10 pr. medlem.

Organisasjoner som har flere kretsledd i fylket kan ikke få flere enn to grunnbeløp.

Et lokallag er f.eks. et kor eller et orkester med et valgt styre.

b) Tiltaksstøtte

Ved søknad om tiltaksstøtte skal organisasjonen oppgi hvor stor prosent av deres totale arbeid som er rettet mot barn og unge.

Tiltaksstøtte kan gis til følgende aktiviteter i egen regi:

Kategori A:

Kategori B:

Kategori C:

Merk: Organisasjonenes årsmøter ikke er stønadsberettiget. Det kan imidlertid søkes støtte til eventuelle kurs som legges i tilknytning til årsmøtet.

Tiltaksstøtten gis som en rammesum basert på antall tiltak og budsjett. Organisasjonene gis tillatelse til å disponere bevilgede midler innenfor de godkjente tiltakene. Det gis mulighet til å søke omdisponering til uforutsette tiltak såfremt tiltakene er i samsvar med regelverket. Slik omdisponering må skje innenfor den innvilgede tilskuddsrammen.

Søknadsprosedyre 

Søknader om driftsstøtte og tiltaksstøtte leveres på Rogaland musikkråds egne søknadsskjema som man finner nedenfor.

Siste års godkjente årsmelding med rapport om aktivitet, samt revidert årsregnskap, må legges ved søknaden.

For søknad om tiltaksstøtte kreves det en kort beskrivelse av hvert tiltak med spesifisert budsjett og finansieringsplan.

Utbetalingsprosedyre og rapportering

Driftsstøtte og tiltaksstøtte tildeles for hele året. Halvparten av tilsagnsbeløpet utbetales i forbindelse med melding om vedtak. Resterende tilsagnsbeløp utbetales på bakgrunn av innsendt rapport og revidert regnskap.

Senest innen 1. april året etter gjennomførte tiltak må man levere revidert prosjektregnskap og rapport for bruken av tildelt tiltaksstøtte for foregående år (evt. årsrapport med revidert årsregnskap hvor de omsøkte tiltakene kommer tydelig fram, samt det fylkeskommunale bidraget og andre offentlige bidrag). Har organisasjonen mottatt annen støtte fra Rogaland fylkeskommune foregående år, må det opplyses om dette. Manglende rapportering kan medføre at støtten trekkes tilbake. Det rapporteres på egne rapporteringsskjema til Rogaland musikkråd. Disse er tilgjengelige nedenfor.

Klageadgang 

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket til styret i Rogaland musikkråd. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema drifts- og tiltaksstøtte for 2019
(soknadsskjema-drifts-og-tiltaksstotte-2019.docx, 33kB)

/share/mime/48/msword.png Rapporteringsskjema drifts- og tiltaksstøtte for 2019
(rapporteringsskjema-drifts-og-tiltaksstotte-2019.docx, 31kB)

/share/mime/48/msword.png Rapporteringsskjema drifts- og tiltaksstøtte for 2018
(rapporteringsskjema-drifts-og-tiltaksstotte-2018.docx, 31kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer fylkets drifts- og tiltaksstøtte
(retningslinjer-fylkets-drifts-og-tiltaksstotte.pdf, 211kB)


Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

Lokale frivillige lag og grupper i fylket som er medlem av en musikkorganisasjon, kan søke Rogaland musikkråd om støtte til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak.

Prosjektstøtte til det lokale musikklivet - les hele sakenVoksenopplæringsmidler

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk. 

Voksenopplæringsmidler - les hele sakenRetten til gratis lån av off. undervisningslokaler

I følge Voksenopplæringsloven har alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige. Dette gjelder hverdager fram til kl 21. I praksis betyr dette alle kor, korps, orkester, lag og grupper som får tildelt VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Retten til gratis lån av off. undervisningslokaler - les hele sakenFrifond Musikk

Frifond musikk er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet, og gir tilskudd til band, kor og sanggrupper over hele landet.

Frifond Musikk - les hele sakenAktivitetsmidler for kor

Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Aktivitetsmidler for kor - les hele sakenKOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP - les hele sakenMusikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september.

Musikkutstyrsordningen - les hele sakenMusikerordningen - Konserter og turneer

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Musikerordningen - Konserter og turneer - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA