Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

29.06.2018 09:37 Skrevet av Rogaland musikkråd

Lokale frivillige lag og grupper i fylket som er medlem av en musikkorganisasjon, kan søke Rogaland musikkråd om støtte til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak.


Søknadsfrist: 1. mai og 1. nov. 


Formål
Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det lokale musikklivet i fylket. Ved å gi økonomisk støtte, vil musikkrådet stimulere til økt aktivitet.

Målgruppe
Målgruppen er lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon i Rogaland. Den økonomiske støtten skal gå til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak. Større tiltak og samarbeidsprosjekter vil bli prioritert.

Søknadsprosedyre
Eget søknadsskjema på Rogaland musikkråd sin side skal benyttes. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan. Prosjekter kan ikke være gjennomført før søknadsfristen. Det kan søkes om inntil kr 25 000. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene etter hver søknadsfrist og søkerne blir informert om evt. tilsagn.

Utbetaling og prosedyre
Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapportskjema og signert prosjektregnskap etter at tiltaket er gjennomført. Rapport må være innlevert senest innen 6 måneder. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man nedenfor.

Retningslinjer for prosjektstøtte til det lokale musikklivet ble revidert 24. mai 2018.


/share/mime/48/msword.png SØKNADSSKJEMA prosjektstøtte
(soknadsskjema-prosjektstotte-til-det-lokale-musikklivet.docx, 42kB)

/share/mime/48/pdf.png SØKNADSSKJEMA prosjektstøtte
(soknadsskjema-prosjektstotte-til-det-lokale-musikklivet.pdf, 120kB)

/share/mime/48/msword.png RAPPORTSKJEMA prosjektstøtte
(rapportskjema-prosjektstotte-til-det-lokale-musikklivet.docx, 43kB)

/share/mime/48/pdf.png RAPPORTSKJEMA prosjektstøtte
(rapportskjema-prosjektstotte-til-det-lokale-musikklivet.pdf, 110kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for prosjektstøtte til det lokale musikklivet
(retningslinjer-for-prosjektstotte-til-det-lokale-musikklivet.pdf, 143kB)


Voksenopplæringsmidler

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk. 

Voksenopplæringsmidler - les hele sakenRetten til gratis lån av off. undervisningslokaler

I følge Voksenopplæringsloven har alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige. Dette gjelder hverdager fram til kl 21. I praksis betyr dette alle kor, korps, orkester, lag og grupper som får tildelt VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Retten til gratis lån av off. undervisningslokaler - les hele sakenFrifond Musikk

Frifond musikk er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet, og gir tilskudd til band, kor og sanggrupper over hele landet.

Frifond Musikk - les hele sakenAktivitetsmidler for kor

Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Aktivitetsmidler for kor - les hele sakenKOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP - les hele sakenMusikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september.

Musikkutstyrsordningen - les hele sakenDriftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune gir drifts- og tiltaksstøtte til frivillige regionale lag og organisasjoner i Rogaland. Ordningen administreres av Rogaland musikkråd.

Driftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune - les hele sakenMusikerordningen - Konserter og turneer

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Musikerordningen - Konserter og turneer - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA