Voksenopplæringsmidler

27.08.2018 12:12 Skrevet av Rogaland musikkråd

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk. 

Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 8 timer og minst tre av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 100/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 40/t for uten lærer.

Hva må laget ditt gjøre?

Du må først fylle ut kontaktskjemaet til Musikkens studieforbund. Rogaland musikkråd vil så kontakte deg for nærmere opplysninger. Du må bl.a. finne ut hvilken studieplan dere skal følge, og det er mulig å opprette ulike kurs med ulike studieplaner, alt etter hva dere skal jobber med.

Når du er registrert som søker hos oss, og dere har valgt hvem som skal stå som ansvarlig, er prosedyren at det opprettes nye kurs innen 1. januar og 1. juli hvert år. De samme datoene gjelder for å innrapportere for gjennomførte kurs. Innen denne datoen skal det også lastes opp et repertoar (ved opprettelse av kurs holder det med et foreløpig repertoar, og så lastes det endelige opp til slutt ved innrapportering).

Hva gjør jeg når vi har kommet i gang med kurs?

Du har nå fått tilgang til dataprogrammet KursAdmin. I dette programmet er alle medlemmene deres registrert og du fører nå opp øvingstidene dere har. Det skal registreres frammøte til hvert oppmøte. Dette kan gjøres etter hvert eller samles opp, men det er lurt å registrere dette ganske jevnlig slik at du blir vant med programmet. En frammøteliste kan være nyttig å ha med seg på øvelsene.

Nyttige vedlegg og veiledninger: 

/share/mime/48/excel.png Frammøteliste.xlsx
(fremmoteliste.xlsx, 142kB)

/share/mime/48/pdf.png Frammøteliste.pdf
(fremmoteliste.pdf, 155kB)

/share/mime/48/pdf.png Fremmøteregistrering i KursAdmin
(fremmoteregistrering-ny-dag.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Repertoar- og litteraturliste
(repertoar-og-litteraturliste-2017.pdf, 118kB)

/share/mime/48/msword.png Repertoar- og litteraturliste
(repertoar-og-litteraturliste-2017.docx, 46kB)

/share/mime/48/pdf.png Avslutning av kurs og kopiere nytt
(avslutning-av-kurs-og-kopiere-nytt.pdf, 628kB)


Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

Lokale frivillige lag og grupper i fylket som er medlem av en musikkorganisasjon, kan søke Rogaland musikkråd om støtte til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak.

Prosjektstøtte til det lokale musikklivet - les hele sakenRetten til gratis lån av off. undervisningslokaler

I følge Voksenopplæringsloven har alle som driver kurs i regi av Musikkens studieforbund rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige. Dette gjelder hverdager fram til kl 21. I praksis betyr dette alle kor, korps, orkester, lag og grupper som får tildelt VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Retten til gratis lån av off. undervisningslokaler - les hele sakenFrifond Musikk

Frifond musikk er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet, og gir tilskudd til band, kor og sanggrupper over hele landet.

Frifond Musikk - les hele sakenAktivitetsmidler for kor

Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Aktivitetsmidler for kor - les hele sakenKOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP - les hele sakenMusikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september.

Musikkutstyrsordningen - les hele sakenDriftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune gir drifts- og tiltaksstøtte til frivillige regionale lag og organisasjoner i Rogaland. Ordningen administreres av Rogaland musikkråd.

Driftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune - les hele sakenMusikerordningen - Konserter og turneer

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Musikerordningen - Konserter og turneer - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA