Halvårsmøte 22. oktober 2012

02.05.2017 20:31 Skrevet av

Agenda for Ski Musikkråds halvårsmøte:

  • Mette Skrikerud åpner møtet og informerer om hva kulturavdelingen i Ski kommune er opptatt av/jobber med for tiden
  • Gjennomgang av informasjon vi har fått fra våre medlemmer på spørreundersøkelsen
  • Nyttårsfestspill 2013 og Ski kulturfestival 2013
  • Utveklse ideer og erfaringer, aktuelle tilskuddsordninger inkl. stipend
  • Status statistikkprosjekt

Spørreundersøkelsen som skal gjennomgås på møtet er sendt ut til medlemmene tidligere i høst.  Spørsmålene som ble sendt ut finner du ved å klikke på overskriften i saken. Test

 

Ski musikkråd ønsker å være en aktiv støttespiller for våre lag og foreninger. Vi ønsker å jobbe aktivt overfor politikere og kommune for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt. Vi henvender oss til dere nå for å få en oppdatert oversikt over problemstillinger dere møter i deres hverdag. Kanskje kan noen være av en slik art at de kan finne sin løsning ved hjelp av musikkrådet.
Vi ber dere tenke igjennom gjøremålene deres i løpet av et arbeidsår slik at dere kan inkludere både smått og stort i svarene på de forholdsvis åpne spørsmålene vi stiller.

1. Hvilke problemstillinger har din organisasjon som det kunne vært fint å få hjelp til?

2. Hva forventer din organisasjon av Ski Musikkråd?

3. Hva mener din organisasjon Ski Musikkråd skal jobbe med?

 

Ski Musikkråd arrangerer årlig Ski kulturfestival. Den arrangeres alltid første lørdagen i juni. I år var kulturfestivalen særdeles vellykket og fargerik. Vi har imidlertid plass til enda flere og vil jobbe for at flest mulig medlemmer i SMR deltar på festivalen. Festivalen er et løft for kulturlivet i Ski.   

 

4. Hva skal til for at ditt lag/korps/kor ønsker å delta på Ski Kulturfestival neste år?

 

Svarfrist: 23. september.

Navn på ditt medlemslag:
Kontaktperson:
Telefon:


Nyhetsbrev fra styret

Ski Musikkråd vil sende ut nyhetsbrev hver måned etter styremøtene slik at dere er oppdatert på hva vi faktisk holder på med.

Det var styremøte mandag 29.august. Klikk på overskriften for å lese informasjon fra dette møtet.

 Møtekalender høsten og vinteren 2016/2017:

Styremøte 10.oktober
Halvårsmøte 17.oktober
Styremøte 7.november
Styremøte 5.desember
Styremøte 9.januar
Styremøte 6.februar
Årsmøte 13.februar
 
 Det vil være egne møter for Musikkens dag 2017 og for Nyttårsfestspill 2017.

Nyhetsbrev fra styret - les hele sakenÅrsmøte 2015

Vi minner om årsmøte i Ski Musikkråd mandag 9.februar 2015 kl.18.00 på Waldemarhøy.

Årsmøtepapirene kan nå lastes ned her.  Velg Om oss og årsmøtepapirer i toppmenyen. 

Til behandling er årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Hvert medlemslag har anledning til å delta med de representantene laget ønsker, mens antall stemmer som kan avgis er begrenset til to fra hvert lag. Vi minner om at kontingent, for tiden kr. 200,-, må være innbetalt for at laget skal ha stemmerett. Kontingent kan betales til konto 6234 05 04823, innbetalingen merkes med lagets navn.

 

Saker til behandling på årsmøtet bes sendt SMR snarest og må senest være styret i hende den 19. januar 2015. Årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig for nedlasting fra SMRs hjemmeside senest 2 uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

 


Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA