Vedtatt på årsmøtet 19.04.2017

1. TILRETTELEGGE FOR MØTEPLASSAR OG FELLESARENAER

 • Invitere nye aktørar inn i nettverket både på fylkes- og lokalplan
 • Vidareutvikle eit fast forum for lokale kulturnettverk/musikkråd
 • Vidareutvikle Telemark folkemusikkforum
 • Vurdere etablering av eit forum for ensemble

2. UTVIKLING OG NYSKAPING

 • Vidareføre samarbeidsprosjektet med Telemark fengsel, Skien avdeling (Musikk i fengsel og frihet: MiFF)
 • Vidareutvikle service, samarbeid og samordning med spelaktørar i Telemark
 • Delta aktivt i å få Norsjø kammermusikkfest inn i faste og stabile former
 • Arbeide vidare med etablering av eit kompetansesenter for folkemusikk
 • Etablering av eit folkemusikkensemble / musikarbank av folkemusikkutøvarar
 • Vidareutvikle og utvide opplæringstilbod for unge talent i Telemark i samarbeid med aktuelle aktørar
 • Starte opp akustikkprosjektet «Rom for speleglede»
 • I ly av kommunereforma arbeide fram nye musikråd / kulturnettverk i kommunane
 • Ha fokus på prosjekt innafor Kultur og Helse


3. TKN SOM SERVICEORGAN

 • Vidareutvikle ekstern og intern informasjon gjennom nettsidene til TKN
 • Opprette Facebook-profil
 • Yte service for medlemmer og uorganiserte om ulike tilskotsordningar nasjonalt og regionalt
 • Tilby fleire frivillige lag rekneskapstenester
 • Tilby støttefunksjonar for større regionale samarbeidsprosjekt i fylket


4. FORVALTNINGSOPPGÅVER OG STØRRE PROSJEKT

 • Starte opp registrering av lokale brukt til musikkformål
 • Gjere kjent den nye standarden NS 8178 for fylkeskommune og kommunar
 • Vidareutvikle forvaltninga av Vaksenopplæring, Frifond, KOMP, Momskompensasjonen og andre aktuelle ordningar
 • Støtte aktivt Kulturalliansen i utvikling av lokale og regionale ledd


5. KULTUR- OG INTERESSEPOLITIKK

 • Tilby kommunane hjelp med registrering av musikklokale og akustiske målingar
 • Delta aktivt i Aasmund O. Vinje-jubileet i 2018
 • Styrke tradisjonsmusikken og -dansen
 • Initiere utarbeiding av frivilligpolitikk i form av planar/meldingar for kommunane
 • Styrke Telemark som kulturfylke gjennom innspel frå kulturaktørane


6. FOLKEMUSIKKARKIVET I TELEMARK

 • Ta imot samling frå Knut Buen, med ordning, sikring og registrering
 • Fortsette arbeide med dokumentasjon av dans
 • Lage komprimerte kopiar av lydsamlinga, til medielenking og enklare bruk
 • Starte med arkivkonsertar
 • Arbeide med ny CD-utgjeving med arkivmateriale