Innsatsområde og handlingsprogram

Vedteke på årsmøtet 19. april 2017

 

1    TILRETTELEGGE FOR MØTEPLASSAR OG FELLESARENAER

 • Invitere nye aktørar inn i nettverket  både på fylkes- og lokalplan
 • Vidareutvikle eit fast forum for lokale kulturnettverk/musikkråd  
 • Vidareutvikle Telemark  folkemusikkforum
 • Vurdere etablering av eit forum for ensemble


2    UTVIKLING OG NYSKAPING   

 • Vidareføre samarbeidsprosjektet med Telemark fengsel, Skien avdeling
  (Musikk i fengsel og frihet: MiFF)
 • Vidareutvikle service, samarbeid og samordning med spelaktørar i Telemark
 • Delta aktivt i å få Norsjø kammermusikkfest inn i faste og stabile former
 • Arbeide vidare med etablering av eit kompetansesenter for folkemusikk
 • Etablering av eit folkemusikkensemble / musikarbank av folkemusikkutøvarar
 • Vidareutvikle og utvide opplæringstilbod for unge talent i Telemark i samarbeid med aktuelle aktørar
 • Starte opp akustikkprosjektet «Rom for speleglede»
 • I ly av kommunereforma arbeide fram nye musikråd / kulturnettverk i kommunane
 • Ha fokus på prosjekt innafor Kultur og Helse


3    TKN SOM SERVICEORGAN   

 • Vidareutvikle ekstern og intern informasjon gjennom nettsidene til TKN
 • Opprette Facebook-profil
 • Yte service for medlemmer og uorganiserte om ulike tilskotsordningar nasjonalt og regionalt
 • Tilby fleire frivillige lag rekneskapstenester
 • Tilby støttefunksjonar for større regionale samarbeidsprosjekt i fylket


4    FORVALTNINGSOPPGÅVER OG STØRRE PROSJEKT   

 • Starte opp registrering av lokale brukt til musikkformål
 • Gjere kjent den nye standarden NS 8178 for fylkeskommune og kommunar
 • Vidareutvikle forvaltninga av Vaksenopplæring, Frifond, KOMP, Momskompensasjonen og andre aktuelle ordningar
 • Støtte aktivt Kulturalliansen i utvikling av lokale og regionale ledd


5    KULTUR- OG INTERESSEPOLITIKK

 • Tilby kommunane hjelp med registrering av musikklokale og akustiske målingar
 • Delta aktivt i Aasmund O. Vinje-jubileet i 2018
 • Styrke tradisjonsmusikken og -dansen
 • Initiere utarbeiding av frivilligpolitikk i form av planar/meldingar for kommunane
 • Styrke Telemark som kulturfylke gjennom innspel frå kulturaktørane


6    FOLKEMUSIKKARKIVET I TELEMARK   

 • Ta imot samling frå Knut Buen, med ordning, sikring og registrering
 • Fortsette arbeide med dokumentasjon av dans
 • Lage komprimerte kopiar av lydsamlinga, til medielenking og enklare bruk
 • Starte med arkivkonsertar
 • Arbeide med ny CD-utgjeving med arkivmateriale

 

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2017-2018
(tknhandlingsprogram-19-04-2017.pdf, 189kB)

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2016
(handlingsplan2016.pdf, 126kB)

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART