Kort historikk

Fellesrådet for Sang- og Musikkorganisasjonane i Telemark vart stifta våren 1978. Under finn du sakspapir frå det konstituerande styremøtet 10. mai 1978.

Du finn også informasjon om hvilke styreledere Telemark kulturnettverk har hatt og nokre av sakene som har vore handsama.

Kort historikk

2015
 • Norsjø kammermusikkfest formelt stifta som «ideelt» aksjeselskap
 • Telemark folkemusikksenter formelt oppretta med aktørane Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet, Telemark folkemusikklag og Telemark kulturnettverk som stiftarar
 • Etter bestilling frå Kulturdepartemenetet vart det sett i gang utgreiing av ein ny paraplyorganisasjon for kulturlivet
2014
 • Invitert inn i styret for Norsjø kammermusikkfest
 • Gjennomført første Kammermusikkfest siste veka i april
 • Gjennomført musikkspelet "Huldresølvet" første veka i mai
 • Gjennomført sommarskulen UngFolk første veka i august
2013
 • Planlegging av grunnlovsjubileet 2014
 • Gjennomført 100-årsmarkering av kvinneleg stemmerett med framføringa "100 kvinnestemmer"
 • Forarbeid med musikkspelet "Huldresølvet"
 • Forarbeid til "Kompetansesenter for folkemusikk" i Telemark og Agderfylka
2012
 • Etablering av Forum for folkemusikk
 • Statleg forskjellbehandling av orkestersektoren, prosjekt tatt opp med fylkeskommune
 • Intensjonsavtale om at Folkemusikkarkivet skal leggast til telemark museum
 • Telemarksviser- Visebok utarbeidd av Kari Lønnestad i regi av folkemusikkarkivet
 • Forarbeid til grunnlovsjubileet 2014
 • Akustikkprosjektet vidareført som 5-fylkesamarbeid.
2011
 • Grunnlovsjubileet 2014-Idedugnad
 • Telemark kulturproduksjon- etablert
 • Ny politikk for frivillig sektor
 • Regionalt samarbeid akustikk-prosjektet
 • UKM/HiT – samarbeidsavtale mellom TKN og kulturstudentar
 • Vedtak om å etablere eit regionalt folkemusikkforum
2010
 • Telmarkkonsertar – sett i brukarperspektiv, krav om evalering før avvikling
 • Oppstart akustikkprosjektet og lokale til musikkformål
 • Oppstart musikkprosjekt i Skien fengsel (Miff)
 • UKM- og ny utviklingsstrategi
 • Reetablering av Region-Sør samarbeidet
2009
 • Digitalisering av folkemusikkarkivet gjennomført.
 • 4 framføringar av musikalen West side story i Sejord, Bø og Skien
 • Vidareutvikle møteplassar
 • Nye rammevilkår for TKN og UKM
 • Telemarkkonsertar i ny drakt?
2008
 • Gjennomføring av musikalen HAIR i Seljord, Gullbring og Vinje
 • Oppstarting av arbeidet med West side story
 • Første kulturkonferanse i samarbeid med fylkeskommunen
 • Fokus på etablering av lokale kulturnettverk
 • Folkemusikkarkivet samla i Bø, arkivar tilsett i heil stilling
2007
 • Gjennomføring av prosjektet Halldis Moren Vesaas 100 år
 • Etablering av Telemark musikkteater i samarbeid med Seljord folkehøgskule
 • Oppstart første musikalprosjektet, HAIR
 • Avtale med fylkeskommunen om oppgradering av dei økonomiske overføringane til TKN
 • Starta opp arbeidet med digitalisering av folkemusikkarkivet.
2006
 • Presentasjonsmøte for hovedutvalet for Kultur og identitet
 • Nye medlemmer i TKN
 • Starta etableringa av lokale kulturnettverk/kulturråd.
 • Vedtak om fylkeskommunal løyving til digitalisering av folkemusikkarkivet.
 • Starta som prosjektleiar for Halldis Moren Vesaas 100 år i 2007.
2005
 • Endra namn frå Telemark musikkråd (TEMR) til Telemark kulturnettverk (TKN)
 • Fekk fast plass i fylkeskommunen si strategigruppe for Kultur og identitet.
 • Musikk i Telemark vedtatt i hopvedutvalet for kultur og identitet.
 • Gjennomførde Kulturstafetten 2005 med over hundre arrangement rundt om i Telemark i samarbeid med TK og andre.
 • Starta arbeidet med å etablere ein fellesorganisasjon for heile kulturlivet i Telemark
2004
 • Arbeidsgjevaransvaret vart overført til det regionale styret.
 • Starta planlegginga av hundreårsmarkeringa for 1905 – 2005
2003
 • Formelt skilje mellom interesseorganisasjonen NMR og studieforbundet (Musikkens Studieforbund)
 • Markering av 25-årsjubileum for TEMR
2002
 • Forsøk med UKM-turne i Telemark.
2001
 • Musikkplan utarbeidet. Klar til politisk behandling.
2000
 • Forarbeid til musikkplan for Telemark
1999
 • Evaluering av Telemarkkonsertar
 • Utgreiing om folkemusikk i Telemark
 • Telemark musikkråd overtar administrasjon av UKM
1998
 • Folkemusikkarkivet inn i faste former
 • "Musikktorget" etablert
1997
 • Arrangørnettverket etablert
1996
 • Prosjekt med Telemark Idrettskrets og fylkeskommunen: "Frivillige organisasjonar som arbeidsmarked
1995
 • Sommarkurs i rytmisk musikk
 • Korsommerskole
 • Sommarland Parkkorps
 • Deltidsstudium musikkadministrasjon. Utvikling av fagplanar.
 • Prosjekta "konsertformidling" og "arrangørnettverk" med NMR
1994
 • Nye lokaler i Gullbring
1993
 • Utgreiing om tiltak for psykisk utviklingshemma
1992
 • Starta korsommarskole (Sagavoll / Gullbring)
1991
 • Medstiftar av Telemarkfestivalen
1990
 • A/S Distriksmusikarane i Telemark etablert H90
 • Talentiade NMR - NRK (Øystein Romtveit til finalen)
1989
 • Konsertombod / konsertdistribusjon. Prosjekt med RK
1988
 • Nytt notat om Distriktsmusikarordninga
 • Landskappleiken 100 år med Stasjonsvegen som sentralt støttemiljø
1987
 • UKM etablert i fleire fylker
 • Innsamling og registrering av folkemusikk starta opp H87
 • Korkonsulent som støtte til alle kororganisasjonane
 • Vidare arbeid med Distriktsmusikar-ordninga
 • Nye vedtekter. Institusjonar kan bli medlemmer
 • Telemark Ungdomssymfoniorkester vart lagt ned
1986
 • Musikkonkurransen - forløpar til UKM
1985
 • Tilsetting av folkemusikkonsulent
 • Utgreiing om Distriktsmusikarordning
 • Europeisk musikkår
1984
 • Krise med statstilskot. Oppseiing av alle tilsette.
 • Nye vedtekter og status for regionale musikkråd.
 • Regionale musikkråd får stemmerett på landsmøtet
 • Arbeid med eigen "Groven"-konkurranse
 • "Lokale kulturarbeidsplassar" - notat i samarbeid med NSMR
1983
 • Årseining i musikk - deltid (høgskulestyret / HiT)
 • Tiltak for funksjonshemma
1982
 • Utvikle lokale og regionale organisasjonsledd
1981
 • Sterk støtte til musikkskulane.
 • Statstøtteordning.
1980
 • Oppbygging av VO-aktivitet
1979
 • Etabliering av VO-tiltak
 • Tilsetting av sekretær (deltidsstilling)
1978
 • Telemark Sang- og Musikkråd stifta med sterk medverknad av fylkeskommunen.

/share/mime/48/pdf.png Innkalling og protokoll konstituerande styremøte 10. mai 1978
(konststyrem1978.pdf, 781kB)

Styreleiarar

Periode: Namn:  
2012 - Hilda Sørum Sauherad kulturnettverk
2008 - 2012 Sarke Veum Fyresdal Kulturskule
2001 - 2008 Torgeir Fossli Telemarkkonsertar
1996 - 2001 Vidar Almquist Telemark krets av NMF
1994 - 1996 Ricard Næss Telemark krets av NMF
1993 - 1994 Fred O. Guldager Telemark krets av NMF
1992 - 1993 Ivar Fiane Skien Videregående Skole
1990 - 1992 Liv Lofthus Telemark Korforbund
1990 - 1990 Torbjørn Solbakken Telemark Musikkskoleråd
1982 - 1990 Einar Bratsberg Telemark krets av NMF
1980 - 1982 Tor E. Høgberg Telemark krets av NMF
1978 - 1980 Tore Jordfald Korsektoren

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART