Komp

KOMP er ein støtteordning for kortare kurs, opplæringsprosjekt og andre kompetansehevande tiltak innan rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk m.m.

Norsk musikkråd administrerar KOMP. Søknadsfrist: 15. desember 2015.


Musikkutstyrsodrninga (MUO)

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
Søknadsfristene er 1. mars og 1. september.

Musikkutstyrsordninga (MUO) er ein samanslåing av Musikkverkstadordninga (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets handsaming av denne. Musikkutstyrsordninga blei stifta hausten 2008.


Frifond Musikk

Dette er pengar som kjem frå overskotet frå Norsk tipping. Uorganiserte lag og grupper kan søke. Frifond musikk er forvalta av Norsk musikkråd.


Aktivitetsmidler for kor

Denne tilskotsordninga er ei nasjonal støtteordning for kor, og er forvalta av Norges Korforbund på oppdrag frå Norsk kulturråd. Ordninga har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktørar og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Søknadsfrister: 15. mars og 15. september


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART