HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2014

1. MUSIKKOPPLÆRING


A. VIDEREUTVIKLE STUDIEAKTIVITETEN

 1. Informere og oppdatere brukerne jevnlig om søknads- og rapportrutiner
 2. Rekruttere nye brukere
 3. Utvikle og arrangere kurstilbud og pedagogiske tiltak for og med medlemmer og det åpne marked for bl. trekkspillsektoren

 

B. MUSIKK FOR ALLE – TILPASSET MUSIKKOPPLÆRING

 1.  Arrangere kurs innen tilpasset musikkopplæring
  1. videreføre og videreutvikle prosjektet Musikk i fengsel og frihet Tromsø
  2. tilby andre kurs for særlige målgrupper innen helse- og skolesektoren
 2. Informere andre arrangører om mulige støtteordninger
 3. Finne egnede samarbeidsformer for å sikre tilbud til målgruppen

 

C. KVALIFISERTE INSTRUKTØRER OG DIRIGENTER

 1. Arrangere instruktør- og dirigentkurs i samarbeid med medlemsorganisasjonene
 2. Bidra med økonomisk og annen støtte til andre arrangører av instruktør- og dirigentkurs
 3. Bidra til å danne lokale og regionale dirigentforum 

 

 

2. FORMIDLING OG MUSIKKLOKALER

A. GODE LOKALER TIL ØVINGER OG KONSERTER

 

 1. Etablere og drive prosjektet med måling av romakustikk
  1. sertifisere personell for bruk av måleutstyr
  2. registrere øvings- og konsertlokaler i fylket
  3. foreta målinger i kommunene i Troms
 2. Bidra til at fylkeskommunen implementerer Norsk musikkråds normer og anbefalinger til musikklokaler i nye forskrifter

 

B. PUBLIKUMSUTVIKLING

 1. Videreutvikle og arrangere lyttekurs og konsertreiser
 2. Samarbeide med publikums- og venneforeninger
 3. Formidle musikere/artister på forespørsel
 4. Utvikle Anmelderskolen – konserter og utgivelser

C. FAGLIG STYRKING AV KONSERTARRANGØRER

 1. Videreutvikle sekretariatsservicen for konsertarrangører
 2. Tilby konsertarrangørkurs og kurssamarbeid om andre, aktuelle temaer.
 3. Styrke de frivillige arrangørene gjennom informasjon om støtteordninger og bidra til etablering av arrangørnettverk.

 

 

3. ORGANISASJON OG SAMARBEID

 

A. STYRKE TROMS MUSIKKRÅD SOM SERVICESENTER OG PARAPLYORGANISASJON I REGIONEN

 1. Videreutvikle sekretariatsservicen for organisasjoner og andre
 2. Øke kompetansen på kontoret

 

B. BEDRE SAMARBEIDET MELLOM OFFENTLIG OG FRIVILLIG SEKTOR

 1. Invitere off. kultursektor til samarbeid om felles arenaer og konferanser
 2. Bidra til samarbeid og samhandling mellom kommunene og de lokale musikkrådene
 3. Videreutvikle samarbeidet med skoleverket

 

C. UTVIKLING AV MEDLEMSORGANISASJONENE

 1. Videreutvikle og styrke samarbeidet med og involveringen av medlemsorganisasjonene
 2. Invitere til flere møter og fora
 3. Tilby relevante kurs for tillitsvalgte i organisasjonene

 

D. STYRKING OG REVITALISERING AV LOKALE MUSIKKRÅD

 1. Bidra til å styrke eksisterende lokale musikkråd og initiere nyetableringer
 2. Tilby faglig utvikling gjennom kurs og konferanser
  1. Kurse i bruk av eget nettsted
  2. Tilby relevante kurs for tillitsvalgte

 

E. ØKT MANGFOLD OG INVOLVERING FRA DE FLERKULTURELLE MILJØENE

 1.  Informere til og samarbeide med flerkulturelle miljø
 2. Støtte og drive samarbeidstiltak og kurs i flerkulturelle miljø
 3. tilby kurs og tiltak til asylsøkere og innvandrergrupper

 

 

4. INFORMASJON

A. GOD OG KONTINUERLIG INFORMASJON TIL MEDLEMMER OG ANDRE

 1. Drifte rådets hjemmeside
 2. Samarbeide med Kulturnett Troms
 3. Informere aktivt om støtteordninger, aktuelle kulturpolitiske saker etc gjennom nyhetsbrev med mer.
 4. Arrangere regelmessige infomøter om tilskuddsordninger med mer i hele regionen

 

 

5. MUSIKK- OG KULTURPOLITIKK

 

A. BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR MUSIKKLIVET

 1. Arbeide for enklere og bedre støtteordninger
 2. Arbeide for å gjeninnføre fylkeskommunal driftsstøtte til musikkorganisasjoner
 3. Arbeide for enklere og bedre konsertstøtteordninger til hele det frivillige musikkliv.
 4. Arbeide for å bedre kårene for profesjonelle musikere gjennom bedre tilskuddsordninger og et aktivt arrangørnettverk.

 

B. VÆRE MUSIKKPOLITISK AKTIV

 1. Informere og søke samarbeid med kommuner og fylkeskommunen om aktiviteter og behov
 2. Delta aktivt i samhandling mellom lokale og regionale kulturmyndigheter
 3. Være høringsinstans i aktuelle sammenhenger
 4. Styret skal synliggjøre og dokumentere Troms musikkråds allsidige og viktige aktiviteter i hele fylket, ovenfor Troms fylkeskommunes politikere. Dette skal være en del av styrets jevnlige arbeidsoppgaver.

 

 Styret utarbeider et årshjul/årsplan på grunnlag av det foreliggende handlingsprogrammet.

 

 

 

Her kan du laste ned sist avlagte årsmelding, handlingsprogram og vedtekter.

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART