Musikklokaler

Vestland musikkråd (VMR) skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler, blant annet ved å påvirke offentlige bygge- og rehabiliteringsprosjekt.Vi ser skolen som et lokalt kulturhus der musikklivet kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. VMR ønsker å være en faglig sterk og attraktiv part i høringer, planprosesser og andre aktuelle fora.

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS8178). I tillegg er det etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet.