Me treng musikklina på Gymnaset!

15.05.2014 13:39 Skrevet av

Det er skræmande å sjå at Fylkeskommunen vil flytta musikklina på Gymnaset til Bergensområdet. Musikklina er etter kvart vorte eit viktig kompetansesenter for musikk i indre region av Hordaland. Ved sida av Ole Bull Akademiet, Kulturskulen og Folkehøgskulen, er musikklin a på Gymnaset med på å skapa ein heilskap i musikkutdanninga på Voss

Signer underskriftkampanjen her...

Då musikklina vart oppretta i 1968, var det eit behov og ei naturleg fylje av ein lang tradisjon i klassisk musikk og seinare jazz i bygda.  For snart 100 år sidan vart Orkesteret Fossegrimen skipa og  for over 50 år sidan vart Voss Jazzklubb  starta og seinare vidareført til Vossajazz  og begge desse  institusjonane  er oppegåande og i full aktivitet den dag i dag. For å halda desse og resten av musikklivet på Voss  i verksemd, er høve til  grunnleggjande musikkteoretisk utdanning  og utøvande aktivitet  ein nødvendig føresetnad. Dessutan yter desse institusjonane gjennom sine lærarar eit stort bidrag til heile musikkmiljøet på Voss.
Voss Musikkråd har 25 medlemslag  innan dei fleste musikksjangrar spreidd over heile bygda. Medlemene er for det meste vaksne  amatørar  som er  glad i song og musikk.  Dei vil gjerne sjå at borna deira får ein tidleg start i møte med musikk og utvikle interessa etter kvart som dei veks til. Derfor er det viktig at dei  får høve til det så lenge borna bur heime.  Det vert vanskelegare å rekruttera dei unge dersom  musikklina vert borte frå Voss då dei her kan få førebu seg til høgare utdanning og karriere i musikk.  Me har gode døme på  unge talent som har gått ut på Gymnaset og skaffa seg ein musikk- karriere.
På den andre sida så yter alle dei nemnde institusjonane  eit stort bidrag til musikklivet. Det frivillige lagslivet treng ofte profesjonell  hjelp  til bl.a. dirigentar og anna assistanse ved ulike arrangement. Derfor er det av stort verde å ha eit kompetansesenter å venda seg til når ein treng det.
Voss Musikkråd støttar fullt ut aksjonen om å  behalda  musikklina på Gymnaset.
Brynjulv Norheim
leiar

Signer underskriftkampanjen her...


Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester - les hele saken


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA