Nyheter  Tirsdag 3. mai 2022

Godt årsmøte i Agder musikkråd

Vellykket årsmøte med miniseminar - og enstemmig fellesuttalelse om musikklokaler

To år er gått siden musikkrådene i Aust- og Vest-Agder fusjonerte, og i likhet med resten av kulturlivet har styret og administrasjonen to temmelig utfordrende år med pandemi og begrensninger på arrangementer og aktivitet.
Til tross for dette har rådet heldigvis klart å gjennomføre noen viktige planlagte tiltak i perioden, og bidratt med tilskudd til viktige barne- og ungdomstiltak. Etter at alle begrensninger ble avviklet kunne årsmøtet 2022 avvikles på normal måte. Møtet hadde bred oppslutning fra flere av musikkrådets medlemsorganisasjoner og grupper, og fikk en svært hyggelig åpning med saxofonkvartetten De Gyldne Saxofoner. I tillegg til selve årsmøtet fikk deltakerne et miniseminar med en saksbehandler i tilskuddsordningen Kulturrom som viste seg å være veldig nyttig.

Viktig kompetansesenter med 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner

Musikkrådet er en betydelig aktør i norsk musikkliv og har 43 landsomfattende musikkorganisasjoner som medlemmer i tillegg til flere regionale og lokale medlemmer. Agder musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er Agderfylkenes kompetanse- og samarbeidsorgan som omfatter alt fra yrkes- til fritidsmusikere og alle musikksjangre.

Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og behandler blant annet strategi- og handlingsprogram for de kommende år. Planen er styrets viktigste verktøy for arbeidet, og styret bestemmer hvordan de ulike tiltakene skal prioriteres. Styret er også ansvarlig for den daglige driften av musikkrådet og arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet som har kontorer i Arendal og Kristiansand.

Styrets viktigste oppgave det kommende året er å legge til rette for at organisasjonen og nettverkene i Agder får en god utvikling der alle deler av musikklivet blir inkludert og ivaretatt. Gjenoppbygging av musikklivet etter pandemien blir naturligvis høyt prioritert blant annet gjennom årsmøtets solide avsetning av tilskuddsmidler for 2022 og 2023. I tillegg vil musikklokaler og etablering av lokale musikk/kulturråd en viktig satsning kommende periode.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om utfordringene musikklivet har med å få egnede øvings- og konsertlokaler. Denne vil bli sendt til regionavisene, politikere og administrasjon i kommunene og fylkeskommunen

Nytt styre med solid kompetanse

Årsmøtet har valgt et styre med solid forankring i musikklivet og som representerer bredden fra yrkes- til fritidsmusikkliv, fra amatør til profesjonell.

Styret i perioden 2022 - 2023:
Leder: Per Qvarnstrøm
Nestleder: Torunn Charlotte Nyberg
Styremedlemmer: Anette Bylund, Tove Linda Høgstøl, Eirik Dørsdal, og Sabrina Gabrielsen.
Varamedlemmer: Dag G. Aasland og Jon Gløersen

Arendal, 3. mai 2022

Inger Haugan Aasland – daglig leder i Agder musikkråd

De Gyldne Saxofoner

De Gyldne Saxofoner