Nyheter  Onsdag 30. mars 2022

Rammeavtaler med TONO


Norsk musikkråd har etablert rammeavtale med Tono som medlemmer kan benytte når man har konserter. Det er viktig at alle som arrangerer konserter rapporterer til Tono slik at komponister, arrangører og tekstforfattere får vederlag og kan fortsette å utgi musikk. Det vinner alle på!

Informasjon om betaling av vederlag og rapportering under rammeavtalene til Norsk musikkråd finner du her.

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.Det frivillige musikklivet har hatt rammeavtaler med TONO siden 90-tallet. Avtalen gir lagene rett til fremføring (lisensiering) og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Dagens avtale har sin opprinnelse i 2009, med unntak av første halvår 2021 har avtalen blitt reforhandlet og fornyet, foreløpig til og med 30. juni 2022 (første halvår). Videre innretning av avtalen må ses i lys av prosessen som pågår vedrørende merverdiavgift på vederlag som ventes på høring i løpet av året.

Rammeavtaler fra 1. januar 2022

Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag og arrangørlag i de organisasjonene som er omfattet (se hvilke her), innen visse begrensninger. Rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturerer dette til organisasjonene i avtalen. For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale.

Musikken som fremføres må rapporteres

En forutsetning for rammeavtalene er at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Du er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor medlemslaget (lokallaget) er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder og at medlemslaget er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd.

Spørsmål? Kontakt Norsk musikkråd!

Hold oss gjerne informert dersom det oppleves uklarheter i hvordan avtalen skal praktiseres eller dere har andre tilbakemeldinger til oss. Spørsmål om rammeavtalene kan rettes til tono@musikk.no