Nyheter  Torsdag 23. september 2021

Søk aktivitetstilskudd nå!

Agder musikkråd disponerer en pott med tilskudd på vegne av fylkeskommunen som skal brukes til musikkaktiviteter for barn og ungdom (til og med 26 år).
Vi har fortsatt en del igjen av årets tilskuddsmidler, så det er bare til å søke! Normalt har vi siste frist 1. oktober, men vi kan i høst ta mot søknader ut oktober.

Her er retningslinjene. Hvis du lurer på noe så ta kontakt på e-post agder@musikk.no eller telefon 37 00 55 48
Søknadsskjema finner du her Aktivitetsmidler for barn og unge – Agder musikkråd

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV AKTIVITETSMIDLER

 • Aktivitetsmidlene tildeles av Agder musikkråd på vegne av Agder fylkeskommune.
 • Søknader må være administrasjonen i hende før prosjektstart. Søknadene blir behandlet på musikkrådets styremøter og det anbefales å være tidlig ute med å sende inn søknad. For tiltak i inneværende semester betyr det at søknadene bør være innkommet innen 15. mars og at styret behandler disse på aprilmøtet.
 • Siste frist for å sende inn søknad for inneværende år er 1. oktober. - Frist utsatt til 31/10
 • Tilskuddet gis til aktiviteter og prosjekter for og med målgruppen barn og unge til og med 26 år.
 • Midlene er ment å finansiere prosjekter, ikke ordinær drift. Prosjektet/tiltaket bør være av regional interesse. Normalt gis det ikke tilskudd til konserter, innspillinger og lignende.
 • Det kan også søkes aktivitetsmidler til tiltak hvor flere kulturuttrykk er representert. Musikk bør da utgjøre hoveddelen.
 • Aktivitetsmidler alene kan ikke fullfinansiere et tiltak.
 • For prosjekter som omfatter flere fylker vil søknaden bli vurdert i forhold til deltakerantall hjemmehørende i Agder.
 • Statlige og kommunale institusjoner er ikke søknadsberettigede.
 • Agder musikkråd kan søke aktivitetsmidler til egne tiltak.
 • En søknad om midler skal inneholde opplysninger om innhold, mål og målgruppe for tiltaket, tid og sted for gjennomføring og et budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i budsjettet.
 • Hvis søknaden innvilges, skal det leveres en kort rapport med regnskap til Agder musikkråd etter at tiltaket er gjennomført. Dette danner utgangspunkt for utbetaling av tilskudd. Svar på søknaden kommer umiddelbart etter at styret har behandlet søknaden.
 • Spesielle tiltak i 2021:
  Koronasituasjonen har gitt kulturlivet ekstra store utfordringer. Vi ønsker derfor velkommen søknader om tiltak som stimulerer til ny aktivitet og til en god gjenåpning av musikkaktiviteter for barn og ungdom i 2021.