Nyheter  Torsdag 5. mai 2022

Uttalelse fra årsmøtet i Agder musikkråd

Frivillig musikkliv fortjener egnede lokaler!

Agder musikkråd som er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner som omfatter alt fra musikkorps, kor, orkestre, band og folkemusikklag til konsertarrangører, musikere/dirigenter og andre interessegrupper. Disse representerer nasjonalt om lag 300.000 medlemmer, og flertallet av disse er frivillige lag som øver ukentlig i skoler, grendehus og andre lokaler. Hele det norske musikklivet står bak ønsket om at egnede lokaler blir høyt prioritert i årene framover.
85 % av dagens lokaler nasjonalt, om lag 10000, anses ikke egnet for musikkutøvelse. Disse er ikke tilpasset til musikkaktiviteter. Flere foreninger og lag har dessuten problemer med å få adgang til øvingslokaler, noe som er særlig merkbart i byene. Det må tas et krafttak for å bøte på dette!

Etter 2 år med pandemi og lange perioder med øvingsforbud trenger det frivillige musikklivet kommunenes og fylkeskommunens hjelp til en ekstra innsats for å tilby egnede øvingslokaler. I likhet med idretten er musikklivet i by og bygd helt avhengig av at de får tilgang til egnede steder å øve, samt egnede konsertlokaler for fremførelser. Det er på tide at frivillig musikkliv likestilles med idretten både i investeringer og utvikling av egnede lokaler, - musikkutøvelse og konserttilbud er særdeles viktig for folkehelse, oppvekstmiljø og et godt lokalsamfunn.

Agder musikkråds årsmøte er samstemt om at:

Egnede lokaler er viktig for alle typer musikk - for utøvere, dirigenter og publikum. Egnede lokaler gir bedre musikkaktivitet i form av bedre kvalitet og mer effektive øvelser, større trivsel, bedre sosial kvalitet og bedre konserter. Dette stimulerer til rekruttering. Egnede lokaler bidrar til gode opplevelser og ivaretar helse, miljø og sikkerhet for både utøvere, dirigenter og publikum. Kulturen og frivilligheten skaper store og små fellesskap, i lokalsamfunn og i storsamfunn. For å opprettholde dette er musikkrådet spesielt opptatt av at det finnes arenaer og plasser som er egnet til musikk. Tilgang på egnede lokaler, både til øving og fremføring, er på mange måter vår aller viktigste rammebetingelse over tid.

Det er nødvendig med et investeringsløft for bredden av brukslokalene til kultur.
Selv om det offentlige, som eier av de aller fleste lokalene som brukes til musikkformål, hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er disse midlene svært begrenset i forhold til det egentlige behovet. Det er derfor viktig at midlene brukes riktig. ISO-standarden for musikkøverom bør derfor alltid legges til grunn når det skal bygges nye lokaler, og når musikklokaler skal pusses opp eller bygges om. Videre må finansieringsordningene styrkes og likestilles med idretten.

På vegne av et samlet musikkliv vil vi be fylkeskommunen og kommunene i Agder om å prioritere og investere i møteplasser for kultur. Dette vil være en riktig oppfølging av Regionplan Agders kulturdel og kommunenes kulturplaner og kommunedelplaner. Dette handler om kultur, folkehelse og frivillighet som bør være fanesaker for å skape det gode liv i Agder!

Uttalelse:

Agder musikkråds årsmøte ber om at kommunene og fylkeskommunen:

Prioriterer utbedring av lokaler som brukes til musikk og annen kulturaktivitet samt bidrar til at lokaler gjøres tilgjengelig for frivillig musikkliv

Bidrar til at finansieringsordninger som Kulturrom og regionale kulturbygg blir trappet opp på nasjonalt nivå

Fatter vedtak om at alle nye skolebygg må ha egnede og store nok musikkøverom som kan stilles til disposisjon for musikklivet utenfor skoletid

Legger NS-ISO-23591 til grunn ved nyinvesteringer og utbedringer av alle musikkøverom som er i offentlig eie


Bildet under viser den store øvingssalen i Kulturkammeret, Arendal. Spesialtilpasset lydsterke ensembler som korps, storband etc.

Kulturkammeret stor ovingssal