Nyheter  Tirsdag 27. november 2018

Ikke mye nytt ..... og ikke mye nytte....

Kulturmeldingen inneholder ikke mye nytt for fylkesmusikkrådene - eller for det lokale kulturlivet. Det er selvsagt mange fine ord om kultur og tar man på seg "godbrillene" finner man hyggelige setninger om det meste. Men det er egentlig ikke så mye å ta fatt i, og ikke utsikter til flere oppgaver til regionnivået som er relevante for musikkrådene.

Kulturmeldingen

Våren 2018 startet med et offensivt forslag fra Hagen-utvalget om reell makt- og pengeflytt fra staten til de nye regionene, bl.a. Viken. Og en stor landsomfattende dugnad for en ny kulturmelding. Nå ser vi resultatene, og det er egentlig lite igjen av de gode forsettene. Regjeringens regionmelding sa ingenting om kultur, dette skulle komme i kulturmeldingen. Når denne nå er lagt fram er det lite regionalisering - og heller ikke så mye om det frivillige kulturlivet rundt om i landet.

Mye ideologi og overordnet tenking - det er uforpliktende og koster lite

Meldingen "Kulturens kraft" tegner opp en "Kulturpolitikk for framtida", som det står på omslaget. Men det er ikke mye som hjelper det lokale kulturlivet i de 95 sidene som dokumentet inneholder. Forhåpningene var store etter framleggingen av det såkalte Enger-utvalgets innstilling i 2013, der det ble tydelig formulert at det nå var tiden for "et lokalt kulturløft", det var "den kulturelle grunnmuren" som trengte et løft etter de rød-grønnes Kulturløft - som hadde prioritert penger til instotusjoner og profesjonelle.

Det er lite igjen av dette i denne kulturmeldingen, selv om det i innledningen (s 7) står at "Den utgreiinga [NOU2013:4 Kulturutredningen 2014] er eit sentralt grunnlagsdokument for denne meldinga."

Også når kulturministeren la fra meldingen 23. november var det lite snakk om det yrende lokale kulturlivet.

Den medfølgende utredningen: Avviser mange av forslagene til regionalisering

Sammen med kulturmeldingen ble det lagt fram en "Utredning av oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet". Denne går mer i dybden og konkretiserer regjeringens konklusjoner når det gjelder overføring av oppgaver til fylkeskommunene. For oss som hadde håpet på en omfattende oppgavefordeling i tråd med forslagene som kom i vår er det trist å se at mange spennende oppgaver konkluderes med at "er en oppgave som bør løses på statlig nivå".

Regjeringen har ikke turt å regionalisere kulturpolitikken. Dette er i og for seg i tråd med det mange aktører i kulturlivet har sagt - det har i kommentarene vært forholdsvis tydelig at mange (både profesjonelle institusjoner og de som i dag fordeler statlige tilskudd) foretrekker å være på Statsbudsjettet framfor å bli regionalisert.

Liten betydning for det lokale kulturlivet

Både kulturmeldingen og utredningen vil trolig i liten grad ha noen betydning for det lokale kulturlivet. Det som har fokus er institusjonene og det profesjonelle kulturlivet. Håpet om en styrking av "Den kulturelle grunnmuren" renner ut i en påpeking og understreking av at "dette er en kommunal oppgave" (utredninge, s 11).

Den naturlige konsekvens av dette er at vi må sette vår lit til lokalpolitikerne over det ganske land i framtida. Det virker klart at kommunesektorens ansvar for sitt lokale kulturliv tydeliggjøres, og at vi må ta kampen lokalt dersom vi ønsker at kor, korps, storband, lokale band og det øvrige lokale kulturlivet skal blomstre. Vi hadde håpet på litt nasjonal drahjelp, men må nå stå på enda mer lokalt for å styrke kulturlivet ute i kommunene. Da blir god tilgang til egnede øvingslokaler, økonomiske tilskudd til lag og foreninger, egnede og ikke for kostbare konsertlokaler og gode avtaler med kulturskolene viktige punkter å arbeide for i tida framover.

Vi skal stå på for å bedre det lokale musikklivets kår!