Nyheter  Torsdag 16. mai 2019

Nytt om rammevilkår

Denne uka ble det lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjon og en NOU om merverdiavgift og kulturmoms.

Finansdepartementet

Finansdepartementet: Katt eller løve?

Revidert nasjonalbudsjett

I mai hvert år legger finansministeren frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Stortinget. Litt enkelt forklart er RNB regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for samme år. Momskompensasjon til idrettsanlegg, Fritidskort og nytt register over rettighetshavere er blant tiltakene i revidert nasjonalbudsjett som angår frivilligheten.

I revidert gis en tilleggsbevilgning på 105 millioner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, noe som vil gi en full kompensasjon i 2019.

- Det er ingenting galt med at regjeringen også i år gir full momskompensasjon for idrettsbygg, men det gir igjen anledning til å spørre når det samme løftet kommer for resten av frivilligheten, kommenterer generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

I Kulturmeldingen er det varslet at regjeringen skal se nærmere på muligheten for at det gis momskompensasjon ved utbedringer og investeringer i øvrige organisasjonseide bygg.

Det settes også av midler til å gjennomføre en pilot for et fremtidig fritidskort for barn og unge mellom 6 og 18 år. Vadsø og Arendal er valgt ut som kommuner hvor piloten skal utvikles, og fritidskortmodellen skal kunne overføres til andre kommuner og vurdert skalert opp til en nasjonal løsning.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Blir det likevel kulturmoms?

Nylig la også regjeringens ekspertutvalg frem NOUen «Enklere merverdiavgift med én sats». Hovedlinjene i forslaget er at lavmoms og 0-moms avvikles og at alle momsbelagte varer og tjenester ilegges én sats på enten 23 eller 25 %. Det er bra at utvalget er klare i sin holdning til at de frivillige organisasjonene ikke inkluderes i en (eventuell) momsrevisjon.

Imidlertid foreslås det å utvide grunnlaget for kulturmomsen, gjennom å innføre moms på en rekke kulturarrangementer som tidligere har vært fritatt for dette. Dette har tidligere vært problematisert, fordi en frykter for konsekvensene det har for konserter, festivaler, teater og andre kulturarrangementer.

Den store floraen av konserter og festivaler i Norge organiseres i vesentlig grad med frivillige krefter og innføring av moms må ikke få det utfallet at det hever terskelen for kulturopplevelser for unge mennesker og lavinntektsgrupper.

Virke har på sin side avvist forslaget fra ekspertutvalget og mener at "forslaget kan ikke kan legges i skuffen raskt nok". NOUen skal ut på høring.

Lite nytt om regionalisering av kultur

Om man håpet på avklaring av i de fremtidige oppgave på kulturområdet for fylkeskommunene ved fremleggelsen av kommuneproposisjonen 2020, ble man skuffet. I proposisjonen påpekes det bare at måloppnåelsen i kulturpolitikken kan bli bedre ved å se virkemidler og tiltak i de tre forvaltningsnivåene i sammenheng.

Videre vil man legge til rette for en systematisert dialog, som det heter, mellom departementet og fylkeskommunene for å sikre at målene for kulturpolitikken nås.

Dernest poengteres det at det at de konkrete oppgaveoverføringene innenfor kulturområdet skal vurderes på bakgrunn av prinsipper for oppgave- og ansvarsdeling mellom staten og fylkeskommunene.

Et viktig prinsipp som fremheves for å fastsette hvilke oppgaver som skal overføres til fylkeskommunene, er den lokale og regionale forankringen til institusjonen, organisasjonen, aktiviteten eller arrangementet.

Norsk musikkråd merker seg at Kulturdepartementet vil gjøre vurderingene av hvilke oppgaver som skal overføres i samarbeid med den enkelte fylkeskommune og at det skal åpnes for innspill fra kommunenivå og kultursektoren.